Svar på spørsmål nr. 858 om oppsamlingssystemer for campingvogner

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Svar på spørsmål nr. 858 om oppsamlingssystemer for campingvogner

Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) til miljøvernministeren

Det er viktig å sikre en miljømessig forsvarlig behandling av alt avfall, og at vi har gode gjenvinningsordninger og oppsamlingssystemer. Vi har pr. i dag ingen forsvarlige ordninger for brukte og gamle campingvogner. Flere steder blir disse bare hensatt i naturen. Hva vil statsråden gjøre for å sikre miljømessig gode og forsvarlige oppsamlingssystemer også for campingvogner?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 858 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lise Henriette Holten Hjemdal vedrørende en egen returordning for brukte og gamle campingvogner.

Utrangerte campingvogner er hittil ikke vurdert til å utgjøre et vesentlig miljøproblem, og det er derfor ikke innført særskilte virkemidler for å håndtere slikt avfall. Kasserte campingvogner vil imidlertid kunne medføre et forsøplingsproblem. Dette skal ivaretas av forurensningslovens forbud mot forsøpling. Forbudet innebærer at ingen kan etterlate utrangerte campingvogner slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Kommunene kan gi pålegg om opprydning til den som har etterlatt avfall i strid med loven.

Miljøverndepartementet vil følge utviklingen med en fortløpende vurdering av behovet for en egen returordning for campingvogner.

Med hilsen

Helen Bjørnøy