Budsjettet fra a til å

Statsbudsjettet 2011

eSporing Regjeringen foreslår en bevilgning på 6 millioner kroner i 2011til å ferdigstille arbeidet med eSporingsprosjektet. Myndighetene startet i 2006 eSporingsprosjektet i samarbeid med næringsaktører i hele matproduksjonskjeden. Hensikten er å få bedre systemer for sporing fra bonde og fisker gjennom produksjons- og omsetningsledd fram til forbruker.
 
Forsking - landbruk og mat

Forsking er et sentralt virkemiddel for å nå regjeringens mål for landbruks- og matsektoren.

For 2011 prioriterer regjeringen den næringsrettede matforskingen for å opprettholde en konkurransekraftig norsk matnæring. I et høykostland som Norge er gode rammevilkår for forsking og innovasjon avgjørende for å sikre næringsmiddelsindustriens internasjonale konkurransekraft.

Forsking for å øke norsk matproduksjon og forsking som bidrar positivt til å møte globale utfordringer som klimaendringer og tilgang til mat er også viktige prioriteringer.
 

Jordbruket -inntektsutvikling Inntektsutviklingen i jordbruket er blant annet et resultat av de avtalte målpriser og tilskudd over jordbruksavtalen. I denne regjeringsperioden er det lagt til rette for en inntektsøkning i jordbruket på 52,5 prosent fra 2006-2010, med det materialet som lå til grunn for avtalen i mai 2010.
 
Jordbruksavtalen 2010-2011

Det foreslås bevilget 375 millioner kroner til oppfølging av jordbruksavtalen i statsbudsjettet for 2011, til blant annet direkte tilskudd, velferdsordningene, økt beiting og miljøtiltak. Virkemidlene under jordbruksavtalen bidrar til å gi næringen et betydelig inntektsløft og en forsterket distriktsprofil.

Jordbruksavtalen er en næringsavtale forhandlet fram mellom Staten og jordbruket. Avtalen for 2010-2011 har en ramme på 950 millioner kroner. Avtalen legger til rette for en inntektsøkning på vel 5 prosent i 2011. Det grasbaserte husdyrholdet er prioritert.
 

Reindriftsavtalen Bevilgningene til gjennomføring av reindriftsavtalen over kapittel 1151 på Landbruks- og matdepartementets budsjett foreslås videreført med 101 millioner kroner. Reindriftsavtalen er en næringsavtale mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Årets avtale ble inngått i februar 2010 og godkjent av Stortinget i juni. Avtalen omfatter blant annet budsjettutlegg for påfølgende kalenderår, herunder midler til utviklingstiltak, velferdstiltak og direkte tilskudd.
 
Skog, klima og energitiltak De økonomiske ordningene rettet mot skogbruket kommer både fra jordbruksavtalen og fra statsbudsjettet. Forslaget til budsjett for 2011 har en samlet ramme til skog, klima- og energitiltak på 290,5 millioner kroner. Det er opp 6 millioner kroner fra 2010.
Til toppen