Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 281-300 av 462 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Skogbrukslova

  27.05.2005 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om supplerande stønad ved kort butid

  29.04.2005 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Formålet med lova er å garantere ei minste samla inntekt for personar med liten eller ingen pensjon frå folketrygda på grunn av kort butid i Noreg.

  Se loven på lovdata.no

 • Bidragsinnkrevingsloven

  29.04.2005 Lov Finansdepartementet

  Etter reglene i loven her innkreves underholdsbidrag som påhviler noen etter barneloven, ekteskapsloven eller barnevernloven. Det samme gjelder andre krav som etter loven her eller andre lover skal innkreves av Innkrevingssentralen for bidrag og

  Se loven på lovdata.no

 • Offentlighetsloven

  14.01.2005 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

 • Konkurranseloven

  17.12.2004 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Lovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Ved anvendelse av denne lov skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser.

  Se loven på lovdata.no

 • Klimakvoteloven

  17.12.2004 Lov Klima- og miljødepartementet

  Klimakvoteloven har som formål at utslippene av klimagasser begrenses på en kostnadseffektiv måte gjennom et system med kvoteplikt for utslipp av CO2 og fritt omsettelige utslippskvoter.

  Se loven på lovdata.no

 • Bokføringsloven

  19.11.2004 Lov Finansdepartementet

  Loven gjelder bokføringspliktige som nevnt i § 2; enhver som har regnskapsplikt etter lov 17. juli 1998 nummer 56 om årsregnskap med videre har bokføringsplikt etter denne loven og enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven

  Se loven på lovdata.no

 • Valutaregisterloven

  28.05.2004 Lov Finansdepartementet

  Formålet med loven er å forebygge og bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling, ved at kontroll- og etterforskningsorganene får tilgang til opplysninger om valutavekslinger og fysisk eller elektronisk overføringer av

  Se loven på lovdata.no

 • Riksrevisjonsloven

  07.05.2004 Lov Finansdepartementet

  Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Riksrevisjonen skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om finansiell sikkerhetsstillelse

  26.03.2004 Lov Finansdepartementet

  Lovens formål er å styrke det finansielle markedet og ivareta hensynet til finansiell stabilitet ved å bidra til sikker, ordnet og effektiv finansiell sikkerhetsstillelse. Loven gjelder avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse. Loven kommer til

  Se loven på lovdata.no

 • EØS-konkurranseloven

  05.03.2004 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Svine- og fjørfeproduksjonsloven

  16.01.2004 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Bioteknologiloven

  01.01.2004 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med denne loven er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle. Dette skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og

  Se loven på lovdata.no

 • Matloven

  19.12.2003 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon. Loven skal videre fremme god plante- og dyrehelse. Loven skal

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om kompensasjon for merverdiavgift

  12.12.2003 Lov Finansdepartementet

  Formålet med denne loven er å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet gjennom at det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter.

  Se loven på lovdata.no

 • Konsesjonsloven

  28.11.2003 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om overtakelse av matforvaltningen

  12.09.2003 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Formålet med loven er å regulere statens overtakelse av matforvaltning fra kommunene og de tvister som kan oppstå i den forbindelse.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til pengespill- og lotterilover

  29.08.2003 Lov Kulturdepartementet

  Loven skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra spillene kan gå til godkjente formål.

  Se loven på lovdata.no

 • Territorialfarvannsloven

  27.06.2003 Lov Utenriksdepartementet

  Loven omtaler Norges sjøterritorium og de indre farvann.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om særlige tiltak mot Zimbabwe

  27.06.2003 Lov Utenriksdepartementet

  Loven omhandler innskrenking av samkvemmet med Zimbabwe. Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

  Se loven på lovdata.no