Rapportar

På denne sida finn du utvalde rapportar som er laga av, eller på oppdrag for, departementa og Statsministerens kontor.

 • Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2017)

  10.01.2018 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

 • Implementing Norway’s national action plan 2015-2018 - women, peace and security

  Annual report 2016

  09.01.2018 Rapport Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  This is the first annual report on the implementation of the national actionplan for 2015-2018 and is based on a set of indicators to measure results and keep us accountable.

 • Innvandring og integrering 2016–2017

  Rapport frå Noreg til OECD

  09.01.2018 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten, Immigration and Integration 2016-2017 - Report for Norway, er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for migrasjonsutviklinga i

 • Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring.

  07.01.2018 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet bestilte i august 2017 en systematisk kunnskapsoversikt om campusutforming, undervisning, læring, samarbeid og forskning i høyere utdanning. Rapporten gir verdifull innsikt i hvordan utforming av campus bidrar til kvalitet i

 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017:

  Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

  22.12.2017 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

  Rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt som SINTEF utfører på oppdrag fraHelsedirektoratet. SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall fra psykisk helsearbeid fra allelandets kommuner.

 • Effektivitet i kommunale tjenester – casestudie

  20.12.2017 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rapporten belyser effektiviteten innen barnehage, skole og omsorgstjenestene i et utvalg kommuner og forsøker å identifisere faktorer som kjennetegner arbeidet i de kommunene som lykkes med å levere effektive tjenester.

 • Samiske tall forteller 10

  - kommentert samisk statistikk 2017

  20.12.2017 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner,

 • Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren

  Økt treffsikkerhet – bedre effekt – mindre byråkrati. Rapport fra ekspertgruppe.

  19.12.2017 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Levert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet 19. desember 2017.

 • Effekter av statlig styring av kommunesektoren

  19.12.2017 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Effekter av statlig styring av kommunesektoren.

 • Bedriftshelsetjenesteordningen – pris og kontakt

  Ipsos-rapport

  08.12.2017 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av kostnader og tidsbruk blant BHT-er.

 • Evaluering av integreringsmottak

  06.12.2017 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Første delrapport i "Evaluering av integreringsmottak".

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2017

  30.11.2017 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2017. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske

 • Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom

  28.11.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  I desember 2016 ble hendelsen som refereres til som «Nødnett-saken» kjent. Saken satte fokus på tjenesteutsetting til utlandet. På bakgrunn av hendelsen og opplysninger i media om at Nødnett kunne påvirkes negativt, har Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  21.11.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Status for tiltakene per november 2017.

 • Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Praksis og prinsipper

  17.11.2017 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne rapporten presenterer informasjon, funn og resultater fra flere undersøkelser som belyser ulike problemstillinger og aspekter ved lokale folkeavstemninger generelt, og de mer enn 200 folkeavstemningene som de siste årene har blitt gjennomført

 • Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet

  14.11.2017 Rapport Barne- og familiedepartementet

  Andre delrapport fra evalueringen av forsøket med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsfeltet. Forsøket evalueres av Deloitte og Telemarksforskning på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

 • Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet

  NIBR-rapport 2017:12

  13.11.2017 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR har på oppdrag fra Kulturdepartementet utført en evaluering av fordelingsmodellen for statlige tilskuddsmidler i amatørteaterfeltet.

 • Rapport om norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter

  13.11.2017 Rapport Kultur- og likestillingsdepartementet

  Om forskningen som har blitt gjort ved Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor i perioden 2013-2017.

 • Statlige rammevilkår på ramme alvor

  Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst

  13.11.2017 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Høgskolen i Sørøst-Norge har i samarbeid Samfunnsøkonomisk analyse og SoCentral,  gjennomført et utredningsoppdrag om rammer, virkemidler og insentiver for sosialt entreprenørskap i Norge.

 • Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

  STAMI-rapport nr. 4 årgang 18 (2017)

  10.11.2017 Rapport Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Statens arbeidsmiljøinstitutt har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet foretatt en kartlegging og gjennomgang av kunnskapen om helseeffekter av yrkesdykking.

 • Side 50 av 171
 • Side 50 av 171