Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 1998

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr. 51/97
2. desember 1997

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 1998

Norge og EU er i dag blitt enige om en fiskeriavtale for 1998. I følge avtalen er det i lys av bestandssituasjonen enighet om å øke makrellkvoten for 1998. Norske fiskere kan neste år fiske 151 750 tonn makrell av en samlet kvote for Norge og EU på 482 750 tonn. Partene er enige om å fortsette oppbyggingen av makrellbestanden gjennom bindinger i det framtidige uttaket. Forhandlingene om et nytt regime for forvaltningen av makrellbestanden fortsetter i 1998. Norge har gjort det klart at et viktig siktemål med disse forhandlingene vil være å få en høyere andel til Norge.

I det fortsatte arbeidet for å gjenoppbygge nordsjøsildbestanden, er Norge og EU enige om å forvalte bestanden etter prinsippene fra 1996. Dette innebærer at totalkvoten for konsumfisket etter nordsjøsild i 1998 økes til 254 000 tonn. Av dette kan norske fiskere fange 73 660 tonn nordsjøsild i 1998. Norge og EU er også enige om et nytt forvaltningsregime for nordsjøsild som gir Norge en fast andel på 29 prosent. Et særlig viktig element for Norge i forvaltningsregimet er at ungsildfisket blir redusert og kontrollert med det formål å sikre et stabilt og høyt langsiktig utbytte. Dette regimet trer i kraft fra 1. januar 1998.

For de felles konsumfiskbestandene i Nordsjøen er det satt kvoter i tråd med havforskernes anbefalinger. Torskekvoten er økt fra 115 000 tonn til 140 000 tonn i 1998. Av hensyn til bestandssituasjonen er totalkvoten for sei og hvitting redusert. Norge har fastsatt en rekekvote i Nordsjøen i 1998 på 5 640 tonn.

Partene er blitt enige om ytterligere å utvide kontrollsamarbeidet. Det vil i løpet av 1998 iverksettes en rekke kontrolltiltak, blant annet forhåndsvarsling ved landing av makrellfangster, en ordning med godkjenning av landingshavner og et pilotprosjekt med observatører ombord i fartøyene og satelittsporing. Partene vil også initiere en prosess for å sikre likebehandling når det gjelder veiing av pelagiske fangster.

Norge har fått en kolmulekvote på 245 000 tonn i EUs sone. EUs torskekvote i norsk sone er i 1998 redusert fra 35 650 tonn til 27 080 tonn.

Kontaktperson: Informasjonssjef Bernt Ellingsen, telefon 22 24 64 09

Lagt inn 2. desember 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen