Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr. 71/99
Dato 3. des. 1999

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2000

Norge og EU inngikk 2. desember fiskeriavtale for 2000. Partene er for første gang blitt enige om langsiktige forvaltningsstrategier for torsk, hyse, sei og rødspette i Nordsjøen, som fastlegger bestandsnivåer og tiltaksgrenser som grunnlag for fastsettelse av kvoter. Partene er videre enige om å tilstrebe forbedringer i beskatningsmønsteret for å redusere fangst og utkast av ungfisk. Dette er viktige framskritt i arbeidet for å sikre et høyt og stabilt langtidsutbytte av disse bestandene.

Norges makrellkvote for neste år er på 169.950 tonn. Dette representerer en økning på 18.200 tonn i forhold til årets kvote. Gjennom avtalen er Norges adgang til overføring fra området nord for 62. breddegrad til begge parters soner i Nordsjøen, økt fra 60.000 tonn til 100.000 tonn. EU har fått økt sin overføringsadgang med 40.000 tonn fra området vest for 4 grader vest til EU-sonen i Nordsjøen. Partene er dessuten enige om å trappe opp forskningen på makrell.

Norge og EU har avtalt å fortsette å forvalte bestanden av nordsjøsild etter prinsippene som ble nedfelt i sildeavtalen fra 1997. Totalkvoten for konsumfisket etter nordsjøsild vil være den samme for år 2000 som for inneværende år, dvs. 265.000 tonn, hvorav Norges kvote er på 76.850 tonn.

Situasjonen for bunnfiskbestandene i Nordsjøen er vanskelig, og dette har ført til reduserte kvoter for 2000 i forhold til inneværende år. Totalkvoten for torsk er satt til 81.000 tonn, for hyse til 73.000 tonn, for sei til 85.000 tonn og for rødspette til 97.000 tonn.

Norge kan fiske 222.000 tonn kolmule i EUs sone neste år. De samlede norske banklinekvotene på i alt 17.000 tonn videreføres også neste år. EUs torskekvote i norsk sone er redusert fra 19.870 tonn i 1999 til 16.150 tonn i 2000.

Partene har bekreftet sin tidligere enighet om å innføre satellittsporing fra 1. januar 2000.

Lagt inn 3. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen