Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norsk-Russisk kvoteavtale for 2000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr. 65/99
Dato: 19. nov. 1999

Norsk-Russisk kvoteavtale for 2000

Etter møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i Murmansk denne uken, er Norge og Russland blitt enige om forvaltningssamarbeidet neste år og om fiskekvoter for 2000 i Barentshavet.

Partene er enige om en totalkvote for norsk-arktisk torsk på 390.000 tonn pluss 40.000 tonn kysttorsk. Dette er en reduksjon på 90.000 tonn sammenlignet med kvoten for 1999, som gir en samlet reduksjon på 460.000 tonn i løpet av de tre siste år. Etter overføringen mellom partene er den norske totalkvoten for torsk neste år 193.400 tonn. Den norske torskekvoten i 1999 var 236.500 tonn. Den russiske kvoten i 2000 er 181.400 tonn. Denne var på 224.500 tonn i 1999. Tredjelandskvoten for 2000 er 55.200 tonn.

Basert på vurderingene fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) vil en kvote i 2000 av norsk arktisk torsk på 390.000 innebære at gytebestanden i løpet av år 2000 kan øke fra 275.000 tonn til ca. 350.000 tonn, men fortsatt ligge under det anbefalte nivå på 500.000 tonn. Fiskedødeligheten reduseres ytterligere fra 1999 til 2000. Dette er i samsvar med den langsiktige strategien partene tidligere har avtalt, og det er enighet om å bygge opp gytebestanden til over 500.000 tonn samt å redusere fiskedødeligheten ytterligere de neste årene.

Fra norsk side blir det i avtalen likevel påpekt at kvotenivået for torsk i henhold til denne avtalen er bekymringsfullt høy i forhold til foreliggende bestandsberegning og rådgiving fra ICES. På grunn av fiskerienes betydning for den vanskeligstilte befolkning i Nordvest-Russland, og behovet for en samlet forvaltning i hele bestandens utbredelsesområde, har man fra norsk side likevel funnet å kunne inngå denne avtalen.

Norge og Russland har avtalt en totalkvote for norsk arktisk hyse på 62.000 tonn, en reduksjon på 16.000 tonn fra inneværende års kvote. Etter overføringer fra Russland får Norge 33.400 tonn og Russland 25.400 tonn. Tredjelandskvoten er fastsatt til 3.200 tonn.

Det er videre avtalt å åpne for et fiske etter vinterlodde på 435.000 tonn, som er fordelt med 261.000 tonn til Norge og 174.000 tonn til Russland.

Norge har tildelt Russland en kvote på 2.000 tonn snabeluer for forskningsformål. Russland er i tillegg tildelt bifangstkvoter på 1.500 tonn uer og 2.500 tonn sei i Norges økonomiske sone. Russland er videre tildelt kvoter for direkte fiske på 2.000 tonn steinbit, 750 tonn reker i Jan Mayen-sonen og 50.000 tonn kolmule.

Russland har i tillegg til overføringene av torsk og hyse på respektive 6.000 og 4.000 tonn tildelt Norge kvoter på 3.000 tonn reker, 1.500 tonn steinbit og 1.000 tonn flyndre.

Norge tillater Russland å fange inntil 5.300 voksen sel i Vesterisen, mens Norge kan fange inntil 5.000 voksen sel i russisk sone i Østisen.

Norge og Russland er enige om å forlenge forbudet mot kommersielt fiske etter kongegrabbe. Omfanget av forskningsfisket for sesongen 2000/2001 er satt til 75.000 krabber, likt fordelt mellom landene. Dette er det samme antall som for årets forskningsfangst.

Norge og Russland er enige om behovet for et fortsatt nært samarbeid om kontroll og reguleringer, og vil søke dette styrket gjennom utveksling av informasjon, observatører og felles opplæring av personell.

Partene var videre enige om å videreføre og styrke det gode forskningssamarbeidet, og utarbeidet en felles plan for forskningen i 2000.


Kontaktperson: Informasjonssjef Bjarne Myrstad 22 24 64 09

Lagt inn 19. november 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen