Historisk arkiv

80 millioner kr til miljøovervåkning og miljøinformasjon - Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet - 04.10.99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet:

Pressemelding

Dato: 04.10.1999

80 millioner kr til miljøovervåkning og miljøinformasjon

Regjeringen å øke bevilgningene til miljøovervåkning, innsamling av miljøstatistikk og miljøinformasjon over Internett med ca 5 millioner kr. Totalt vil Regjeringen bruke 80 millioner kr på å høyne kunnskapsnivået og dermed styrke beslutningsgrunnlaget i miljøvernpolitikken.

- All samfunnsaktivitet påvirker miljøet på en eller annen måte, og vi trenger økt kunnskap for å ta de riktige beslutningene. Det er også viktig at miljøinformasjon gjøres tilgjengelig for alle, blant annet på Internett, sier miljøvernminister Guro Fjellanger.

Beløpet på 80 millioner kr vil gå til flere formål :

  • helse- og miljøfarlige kjemikalier - Regjeringen vil styrke miljøovervåkningen og øke innsamlingen av miljøstatistikk for å få bedre oversikt over miljøtilstanden og tilførsler av nye helse- og miljøfarlige kjemikalier. Slike kjemikalier, for eksempel hormonhermere, må innlemmes i miljøovervåkningen og -statistikken. Utslipp fra såkalte diffuse kilder, blant annet produkter, skal kartlegges.
  • klimagasser - Regjeringen vil forsterke innsatsen innen dette feltet. Det omfatter overvåkning av konsentrasjon av ulike klimagasser i atmosfæren. Satsingen vil blant annet bli knyttet til den nye luftmålestasjonen i Ny-Ålesund som ble åpnet i 1999. Målingene ved stasjonen skal gi oss bedre kunnskap om klimaendringer, langtransportert forurensning mm. Norges beliggenhet langt mot nord gir spesielle forutsetninger for å kunne registrere endringer i klima.
  • kulturminnevernet - det skal satses på arbeidet med registeroppbygging og overvåking for å stanse tapet av kulturminner som er uakseptabelt høyt.
  • biologisk mangfold - det skal iverksettes overvåkning av blant annet fjell, myr og ferskvann.
  • " Miljøstatus i Norge" på Internett - Regjeringen legger stor vekt på å bedre informasjonen om miljøforhold til allmennheten og foreslår å utvide og forbedre den omfattende miljødatabasen. Samtidig økes bevilgningene til innsamling av miljøstatistikk.

Overvåkning av radioaktiv forurensning i norske kyst- og havområder, overvåkning av forurensning i havområdene i nord og bestandsregistrering av rovvilt er også høyt prioritert.


Kontaktpersoner: Avd.dir Jostein Aanestad 22 24 58 04 og Rådgiver Julie Danbolt 22 24 58 19

Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen