Historisk arkiv

Bedre tilgjengelighet til kyst- og strandsoner - Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet - 04.10.99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet:

Pressemelding

Dato: 04.10.1999

Bedre tilgjengelighet til kyst- og strandsoner

Regjeringen vil fortsette innsatsen for allmennhetens rett til fri ferdsel. Det avsettes 2 millioner kroner ekstra til fylkesmennene i de mest pressede områdene slik at de kan sette i verk nødvendige tiltak.

- Kyst- og strandsonene er blant de mest attraktive områdene for ferdsel og friluftsliv, især om sommeren, men økt byggepress utgjør en trussel mot dette fellesgodet. Denne trusselen vil vi bekjempe, sier miljøvernminister Guro Fjellanger.

I juni i år presenterte miljøvernministeren en tiltakspakke for å fremme allmennhetens adgang til kyst- og strandsonen. Arbeidet skal føres videre i år 2000. Samarbeidet med fylkesmennene rundt Oslofjorden og på Sørlandet skal styrkes. Det er avsatt midler til videreføring av sikringsarbeidet for de mest verdifulle kystområdene her. Det vil også bli en forsterket innsats for å fjerne ferdselshindrende stengsler i strandsonen.

I tillegg vil det bli utarbeidet et eget skriv om skjerping av kommunenes dispensasjonspraksis når det gjelder byggeforbudet i 100-meterssonen. De linkdoc022005-990600#docrikspolitiske retningslinjene for Oslofjorden vil bli foreslått gjort gjeldende også for andre kystområder, først og fremst i Agder og Rogaland. Det kan også bli aktuelt å benytte rikspolitiske bestemmelser på sentrale kyststrekninger, eller foreta endringer i plan- og bygningsloven.


Kontaktpersoner: Avd.dir. Jarle Jensen 22 24 59 25 og Rådgiver Lars Erik Bru 22 24 58 94

Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen