Historisk arkiv

Forslag til ny lov om eiendomsregistrering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato 25.01.99

Forslag til ny lov om eiendomsregistrering

Miljøvernminister Guro Fjellanger ble i dag overrakt NOU 1999:1 "Forslag til ny lov om eiendomsregistrering". Utvalget som la fram forslaget, foreslår bedre tilgang til viktige eiendomsopplysninger og at oppmåling og merking av eiendomsgrenser skal kunne uføres av private landmålere. Forslaget vil erstatte gjeldende "delingslov" om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom. Miljøvernministeren la i sitt svar, vekt på behovet for forenkling og utvikling av gode IT-baserte forvaltningssystemer - et enklere Norge.

Utvalget foreslår at det eksisterende grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) blir utvidet og tar opp det gamle navnet "matrikkelen". Matrikkelen skal sikre at grunneiere, kommuner, eiendomsmeglere, banker og utbyggere får lett tilgang til offentlige opplysninger om den enkelte eiendom; gårds og bruksnummer, eiendomsgrenser, bygningsadresser, offentlige restriksjoner, o.l. Matrikkelen vil således være et supplement til tinglysing. Utvalget legger vekt på at matrikkel og tinglysningsopplysninger skal framstå for brukerne som et samlet nasjonalt eiendomsinformasjonssystem.

Utvalget foreslår at oppmåling og merking av eiendomsgrenser heretter også skal kunne utføres av private landmålere. Hittil har dette arbeidet blitt utført av oppmålingsvesenet i kommunene. I forlengelsen av dette foreslår utvalget at det innføres en ny liberal næring som kalles statsautorisert landmåler, på linje med ordningen i de aller fleste andre land i Europa. Lovutvalget antar at den nye "landmålerbransjen" vil spille en viktig rolle med tanke på å kunne bistå grunneiere med forskjellige former for eiendomsutvikling.

Som resultat av økende press på arealene, og nye byggemetoder, foreslår lovutvalget et system for å opprette egne eiendommer både under og på "lokk" over jordoverflaten. For eksempel er parkeringshuset på Aker brygge og Ibsen-kvartalet i Oslo allerede delt fra som egen eiendom med særskilt gårds- og bruksnummer.

Utvalget har hatt en svært åpen arbeidsstil, og lagt ut flere utkast på internett underveis i prosessen. NOU 1999:1 vil nå bli sendt på høring. Lovforslaget vil kunne bli lagt fram for Stortinget i år 2000, men ny lov kan tidligst tre i kraft ved årsskiftet 2001-2002. Lovutvalget ble oppnevnt 15. Januar 1996.


Kontaktperson:
Helge Onsrud, leder av utvalget tlf: 22 99 10 36
Anders Fekjær, sekretær for utvalget, tlf: 32 11 81 29.

Lagt inn 25. januar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen