Historisk arkiv

Økt innsats for bedre byer og tettsteder - Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet - 04.10.99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet:

Pressemelding

Dato: 04.10.1999

Økt innsats for bedre byer og tettsteder

Regjeringen foreslår en økning på 10 millioner kr til arbeidet med by- og tettstedsutvikling. Dette er en start for å nå målet om å utvikle bedre planlagte, triveligere og tryggere byer, og samtidig snu flyttestrømmen fra bygdene ved at tettsteder i distriktene blir mer attraktive.

Trondheimsregionen og Stjørdal kommune vil samarbeide om å utvikle handel og andre publikumsrettede tjenester på steder med et godt kollektivtilbud. I Oslo og Akershus er det et tilsvarende samarbeid for å utarbeide en felles politikk for senterutvikling og lokaliseringsmønster i hovedstadsområdet.

- Det er viktig at fylkeskommunene trekker kommunene og det lokale næringsliv aktivt med for å skaffe et best mulig faglig grunnlag for å utvikle attraktive tettsteder og byområder, sier miljøvernminister Guro Fjellanger.

God planlegging er fundamentet for bedre byer og tettsteder. Miljøverndepartementet har øremerket fire millioner kroner til fylkeskommunalt planarbeid neste år. De øvrige seks millionene skal gå til en rekke mindre prosjekter som IT-utvikling i små- og mellomstore kommuner, støyforsking og vitalisering av bykjerner og bygdesentra.


Kontaktperson: Wilhelm Torheim 22 24 59 04

Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen