Historisk arkiv

Over 100 millioner til rovviltforvaltning - Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet - 04.10.99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet:

Pressemelding

Dato: 04.10.1999

Over 100 millioner til rovviltforvaltning

Regjeringen vil i løpet av 1999 ferdigstille et nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr, og foreslår å bevilge 4 millioner kr i år 2000 til dette formål. Den omfattende satsingen på omstilling og forebyggende tiltak videreføres. Det foreslås å bevilge totalt 28 millioner kr til dette formålet. Erstatningsbeløpet økes med 12,7 millioner.

- Vi skal ha både rovdyr og husdyr i Norge, og utmarksbeitene skal kunne utnyttes. For å oppnå dette trenger vi økt kunnskap om rovdyrbestandene og gode forebyggende tiltak, sier miljøvernminister Guro Fjellanger.

Etter forslag fra regjeringen vedtok Stortinget i 1999 en lovfesting av retten til . Som en følge av lovfestingen foreslås erstatningsposten økt med 12,7 millioner kroner til 80,7 millioner. Det foreslås også at posten omgjøres til overslagsbevilgning, noe som innebærer rask utbetaling av erstatninger.

Kunnskap om rovdyrbestandene er helt nødvendig i rovviltforvaltninga. Bestandssituasjonen vil i stor grad være avgjørende for hvilke tiltak som kan iverksettes. Regjeringen foreslår at det bevilges 4 millioner kr til overvåkning. Overvåkings- og registreringsarbeidet skal skje gjennom et nært samarbeid mellom lokalsamfunn, forskere og forvaltningsmyndigheter.

Kunnskap om nye driftsmåter i jordbruket av forebyggende karakter er et viktig tiltak for å begrense skadene på husdyr. Regjeringen har sett at erstatninger ikke er nok, og det drives nå utvikling av en rekke forebyggende tiltak i rovdyrutsatte områder: Tidligere sanking, økt tilsyn, vokterhunder, flytting til alternative beiteområder, overgang fra sau til storfe, gjeting og bruk av nattkve. I kronisk utsatte rovviltområder legges det opp til muligheten for frivillig omlegging til andre landbruksproduksjoner. Regjeringen foreslår at det bevilges 28 millioner kr til omstilling og forebyggende tiltak.


Kontaktpersoner: Ekspedisjonssjef Torkel Ramberg 22 24 58 02 og Avd.dir. Pål Vidar Sollie 22 24 58 77

Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen