Historisk arkiv

Priv til red - invitasjon til pressekonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato 10.03.99

Priv til red - invitasjon til pressekonferanse

Villaksutvalget presenterer fredag 12. mars kl. 13.15 sin innstilling for miljøverminister Guro Fjellanger i lokalene til Norsk institutt for vannforskning, Brekkeveien 19, Oslo

Villaksutvalgets leder høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn legger fredag fram utvalgets innstilling for miljøvernminister Guro Fjellanger. Utredningen tar opp villaksens utbredelse og biologi, lakseforvaltningens økonomiske og kulturelle betydning, forvaltning i Norge og i andre land. Den tar også opp dagens situasjon for laksen, årsakene til bestandsendringene og forslag til fremtidige strategier og tiltak.

Regjeringen oppnevnte villaksutvalget sommeren 1997 med mandat til å gjennomgå situasjonen for de ville laksebestandene og legge fram forslag til fremtidige strategier for forvaltning og tiltak. Utvalget ble særlig bedt om å se på forhold som kunne ha en effekt på laksebestandene og deres leveområder, blant annet reguleringer i fisket, vassdragsforvaltning og lakseoppdrett. Bakgrunnen for dette arbeidet er at laksebestandene har gått meget sterkt tilbake de siste ti årene til tross for omfattende bevaringstiltak.

Utvalgets medlemmer:
Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike - leder
Arne Eggereide, Trondheim, Direktoratet for naturforvaltning
Axel R. Anfinsen, Bergen, Fiskeridirektoratet
Inger Eithun, Oslo, Statens dyrehelsetilsyn
Jan Henning L´Abée-Lund, Oslo, Norges vassdrags- og energiverk
Marianne Balto Henriksen, Tana, Sametinget
Bjørnulf Kristiansen, Ski, Norges Bondelag
Elsebeth Stamer Wahl, Drammen, Norske Lakseelver
Arne Jørrestol, Agdenes, Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag
Børre Pettersen, Røyken, Norges Jeger- og Fiskerforbund
Marit Solberg, Norske Fiskeoppdretteres Forening
Øyvind Mårvik, Flatanger, Norges Fiskarlag
Elise Førde, Bærum, Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Bror Jonsson, Rælingen, Norsk institutt for naturforskning


Kontaktperson:
avdelingsdirektør Steinar Hermansen, telefon 22 24 58 86
Påmelding til Sylvi Ofstad Samstag, telefon 22 24 57 14
eller Johanne Eng 22 24 57 47

Lagt inn 11. mars av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen