Historisk arkiv

Regjeringen vil forby vannscootere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato 12.03.99

Regjeringen vil forby vannscootere

Regjeringen vil forby bruk av vannscootere både på sjø og i vassdrag. Kommunene kan ved forskrift gjøre unntak fra forbudet for nærmere angitte områder.

- Bruk av vannscootere og er blitt et stadig større miljøproblem langs kysten. Jeg er derfor glad for at flesteparten av de 200 høringsuttalelsene som kom inn, var positive til forslaget om forbud. Slike regler gjelder allerede i Sverige og Danmark, sier miljøvernminister Guro Fjellanger

Vannscooterkjøring medfører støyplager for omgivelsene, er til sjenanse for badeliv , båtliv og annen rekreasjon. Vannscooterjøring kan også skade og forstyrre dyre- og plantelivet. I dag brukes flere lover for å iverksette lokale restriksjoner på vannscooter-bruken. Regjeringen ønsker likevel å klargjøre, forenkle og innskjerpe reglene. Miljøverndepartementet foreslår derfor at bruk av slike fartøy reguleres gjennom fritids- og småbåtloven.

Alle motordrevne mindre fartøy som likner vannscootere omfattes av forslaget, blant annet jetski, vannmotorsykler, vannmopeder, motoriserte surfebrett, undervannsscootere og mindre luftputefartøy. Sjøfartsdirektoratet skal avgjøre hvorvidt en fartøytype faller inn under lovens definisjon eller ikke.

Kommunen må ta stilling til om og hvor det eventuelt bør være tillatt å bruke denne type fartøy. Tillatelse skal bare kunne gis for områder der bruken ikke vil medføre fare for ferdselen eller allmennheten eller ulempe i form av støy eller andre plager. Tillatelsen må heller ikke medføre fare for nevneverdig skade på dyre- og/eller plantelivet. Forslaget legger vekt på at bruken av områder der slik trafikk blir tillatt bør innarbeides i kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Miljøverndepartementet oppfordrer også til samarbeid mellom kommuner om utvelgelse av slike områder.

Lovforslaget inneholder noen generelle unntak. Bruk av vannscootere og liknende fartøy skal være tillatt i forbindelse med politi-, rednings- og ambulansetjeneste. Det samme skal gjelde oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov, samt forsvarets øvelser, forflytninger og transporter. Unntak er også foreslått for bruk knyttet til marinarkeologiske og andre vitenskapelige undersøkelser. Lovforslaget inneholder også en generell bestemmelse om at Kongen ved forskrift kan unnta også andre transportformål fra bruksforbudet.


Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Harald Ruberg, telefon 22 24 58 90
og rådgiver Lars Erik Eibak Bru, telefon 22 24 58 94

Lagt inn 12. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen