Historisk arkiv

Vernet av kulturminner skal styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato: 16.04.99

Vernet av kulturminner skal styrkes

Regjeringen vil ha en bedre forvaltning av kulturminner. Tapet av fredete, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer skal reduseres. Grensen for automatisk fredning av stående byggverk foreslås flyttet fra 1537 til 1650.

- Verneverdige bygninger og minner fra middelalder og oldtid ødelegges i et stadig økende omfang. En prosent av våre kulturminner på landsbasis forsvinner hvert år. Fortsetter denne utviklingen vil halvparten av vår kulturarv være tapt i løpet av 50 år. Regjeringen har derfor foreslått endringer i kulturminneloven for å styrke vernet av våre verdifulle kulturminner. Det er gledelig at et stort flertall av de over 120 høringsuttalelsene som kom inn, var positive til endringsforslagene, sier miljøvernminister Guro Fjellanger.

I det nye lovforslaget flyttes grensen for den automatiske fredningen for stående byggverk fra 1537 til 1650. Dette vil omfatte ca 2000 byggverk; gårdsbebyggelse, kirker og noen få byhus. For å sikre at eiere og andre får bedre kjennskap til automatisk fredete byggverk, foreslås det at disse skal kunne tinglyses.

Mange bevaringsverdige byggverk og anlegg blir i dag revet uten at verneverdien er tilstrekkelig vurdert. Regjeringen foreslår derfor at kommuner som mottar rive- eller ombyggingssøknader for bygninger oppført før 1850, må varsle kulturminneforvaltningen før saken sluttbehandles i kommunen.

Videre er det foreslått enklere regler for å frede statlige bygninger av nasjonal betydning.

Lovforslaget skal også styrke vernet og forvaltningen av løse kulturminner. Løse kulturminner fra oldtid og middelalder skal kunne sikres for allmenne formål gjennom forkjøpsrett for det offentlige ved auksjonssalg eller ved ekspropriasjon. Det innføres også adgang til å frede verneverdige båter.

For å sikre vår tekniske samferdselshistorie går Regjeringen inn for at det for båter, motorvogner, luftfartøy og skinnegående materiell eldre enn 50 år, må innhentes tillatelse til utførsel. Regelverket knyttet til utførselstillatelse for malerier, skulpturer og annen bildende kunst, kunsthåndverk og prototyper for designprodukter forenkles ved at det ikke skal være nødvendig mede tillatelse for kunstverk yngre enn 50 år.


Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Einar Holtane, telefon 22 24 58 62
Rådgiver Torbjørn Lange, telefon 22 24 58 28

Lagt inn 16. april 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen