Historisk arkiv

Asker kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for del av Holmenkrysset og Fagertun. Behandling etter planforsøket i Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Asker kommune – innsigelse mot reguleringsplan for del av Holmenkrysset og Fagertun. Behandling etter planforsøket i Akershus

Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Schweigaardsgate 4
0185 OSLO

Vår dato: 20.12.02
Vår ref.: 2002/2658- PAK/EGU

Vi viser til brev fra Akershus fylkeskommune av 22.07.02 med oversendelse av fylkestingets vedtak i nevnte innsigelsessak. På grunn av krav fra Statens vegvesen Akershus i brev av 05.07.02 skal saken avgjøres i Miljøverndepartementet, jf forskrift om vedtekter for planforsøk i Akershus godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 27.08.98.

Miljøverndepartementet har kommet til at det ut fra nasjonale samferdselsinteresser er grunnlag for å overprøve Akershus fylkestings vedtak om å stadfeste reguleringsplan for omlegging av en del av Holmenkrysset. Det vises videre til at Vegdirektoratet vil bruke statlige midler til kryssutbedringen, og at det følgelig ikke er behov for den private kompromissløsningen. Vegvesenets anke er etter dette gitt medhold.

Bakgrunn for saken

Innsigelsen fra Statens vegvesen Akershus mot at det legges opp til etablering av et veiserviceanlegg i direkte tilknytning til Holmenkrysset, ble behandlet av fylkestinget i Akershus i møte 18. og 19.06.02. Fylkestinget vedtok å stadfeste nevnte reguleringsplan. Innsigelsen fra vegvesenet ble dermed ikke tatt til følge.

Planforslaget legger opp til en ombygging av Holmenkrysset på vestsiden av Ev18 til en firearmet rundkjøring. I tilknytning til rundkjøringen er det lagt inn et nytt byggeområde med underkategoriene veiserviceanlegg og kontor/lager. Det er kun veiserviceanlegget som er gitt adkomst direkte fra rundkjøringen. Kommunen har lagt vekt på at Holmenkrysset trenger utbedring på grunn av ulykkesbelastning og dårlig kapasitet i rushtiden. Ettersom det ikke er avsatt midler på veibudsjettet til ombygging av krysset, ser kommunen positivt på at den private utbyggeren er villig til å finansiere kryssutbedringen. Det vektlegges også at reguleringsplanen medfører en estetisk opprydning i et område som er en av innfallsportene til Asker. Det nye krysset vil også bidra til redusert trafikkbelastning på tilgrensende lokalveier.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler i brev av 10.04.02, ved oversendelse av saken til fylkeskommunen, at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen mener at planen, som vil utløse privatfinansiering av et vanskelig kryss, bør kunne aksepteres i en situasjon der utbedring i vegvesenets regi ikke synes realistisk innenfor en overskuelig tidsramme. Han mener også at etablering av veiserviceanlegg langs Ev 18 bør finne sted ut fra utbyggers markedsmessige vurdering og under ordinære planforutsetninger.

Fylkeskommunen legger vekt på at den nye kryssløsningen kan forsvares ettersom den vil føre til en midlertidig bedring av trafikkforholdene. Det ses positivt på muligheten til privat finansiering av oppgaver som ellers blir liggende uløst. Fylkeskommunen viser også til at tilsvarende løsninger er akseptert av vegvesenet andre steder og bør kunne fungere tilfredsstillende.

Statens vegvesen Akershus legger i sin anke vekt på at etablering av et lokalt serviceanlegg i Holmenkrysset ikke er akseptabelt fordi trafikkmengdene på sideveiene er så store at kapasiteten i krysset må prioriteres til stamveitrafikken. Det framheves at økt lokaltrafikk og økt trafikk fra Ev 18 til serviceanlegget vil redusere avviklingskapasiteten i krysset. EV 18 er en av landets viktigste stamveier hvor det er av nasjonal interesse å sikre optimal framkommelighet.

Møte med representanter fra Asker kommune, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Akershus, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet ble avholdt i Miljøverndepartementet 11.09.02.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av saken er følgende uttalelse innhentet:

Samferdselsdepartementet har uttalt seg til saken i brev av 02.10.02. Departementet vektlegger at Ev 18 er en av landets viktigste og mest trafikkerte stamveier, og at det er et overordnet mål å sikre god framkommelighet på stamveinettet. Det vises til at det er avsatt midler i handlingsprogrammet for stamveinettet for 2002-2005, som er tiltenkt utbedring av Holmenkrysset. Samferdselsdepartementet mener at denne saken har prinsipiell betydning ettersom den vil kunne legge videre føringer for lokalisering av næringsvirksomhet i høyt trafikkerte kryss. Når det gjelder kommunens argument om at det tillates tilsvarende løsninger i andre kryss langs Ev 18, påpeker departementet at det er tilfeller hvor utfordringen har vært å få til akseptable trafikale løsninger i kryss med etablerte serviceanlegg. Det er noe helt annet enn å tillate nye etableringer i sterkt trafikkbelastet stamveikryss.

Miljøverndepartementets vurdering

I forbindelse med planforsøket i Akershus er Miljøverndepartementets myndighet til å avgjøre innsigelser lagt til fylkestinget. Det må foreligge nasjonale interesser av vesentlig betydning dersom det skal være aktuelt å overprøve fylkestingets vedtak.

Samferdselsdepartementet bekrefter at det er knyttet nasjonale samferdselsinteresser til Holmenkrysset, og at det ideelle vil være om det ikke etableres ny trafikkgenererende virksomhet i krysset. Det er imidlertid slik at ideelle løsninger for stamvegnettet må vurderes opp mot andre samfunnsinteresser.

Kommunen har fått utført beregninger som viser at kapasiteten i krysset ikke vil bli forverret ved gjennomføringen av reguleringsplanen. Det legges også vekt på at det vil bli en umiddelbar forbedring av trafikksikkerheten, og at det har stor positiv verdi lokalt selv om det ikke blir vektlagt av vegvesenet.

Samferdselsdepartementet legger vekt på at det er et overordnet nasjonalt mål å sikre god framkommelighet på hovedveinettet i de store byområdene. I den forbindelse er det viktig å unngå lokalisering av denne type handels- og servicevirksomhet med direkte adkomst til veikryss på stamveier med meget høy trafikkbelastning. De viser til de prinsipielle motforestillinger mot planløsningen uten å gå inn og vurdere de konkrete forholdene knyttet til trafikksikkerhet og kapasitet i Holmenkrysset. Det påpekes at kommunens løsning ikke er veiteknisk optimal.

Et sentralt element i kommunens begrunnelse for planvedtaket har vært behovet for å finansiere utbedringen av et problematisk kryss som veimyndighetene ikke har prioritert å avsette midler til. I henhold til Samferdselsdepartementets uttalelse er det avsatt midler i handlings­programmet for stamveinettet for perioden 2002-2005 som er tiltenkt utbedring av Holmenkrysset. Det ligger derfor an til en bedre trafikkmessig løsning innenfor en relativ kort tidshorisont uten at det åpnes for etablering av veiserviceanlegget. Det innebærer at det er mulig å imøtekomme kommunens ønske om en rask utbedring av krysset og samtidig ivareta viktige samferdselsmessige prinsipper.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det er grunnlag for å overprøve Akershus fylkestings vedtak av 18./19.06.02 angående innsigelse til reguleringsplan for del av Holmenkrysset. Vegvesenets anke er etter dette gitt medhold og reguleringsplanen stadfestes ikke.

Vedtak

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, stadfester ikke Miljøverndepartementet Asker kommunestyres vedtak i møte 23.01.02 om reguleringsplan for del av Holmenkrysset og Fagertun.

Asker kommune og Statens vegvesen Akershus er orientert om departementets avgjørelse ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Asker kommune
Statens vegvesen Akershus
Samferdselsdepartementet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus