Historisk arkiv

Ringebu kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Søre Fiskeløysa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Fylkesmannen i Oppland
Serviceboks
2626 Lillehammer

Vår ref

Dato

2002/535- P/PSE

19.02.2003

RINGEBU KOMMUNE - INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR SØRE FISKELØYSA

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Oppland datert 7. juni 2002.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi fylkesmannen i Oppland har innsigelse til reguleringsplan for Søre Fiskeløysa.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Søre Fiskeløysa, med unntak for Veg 3 og hyttetomtene 4 -17 nordøst i planområdet. Utbygging i denne del av planområdet vil medføre at grensen for hytteutbygging flyttes ytterligere innover på fjellet og kan således påvirke villreinen i området. Innsigelsen fra fylkesmannen i Oppland er dermed tatt delvis til følge. Kommunen bør prioritere arbeidet med revisjon av kommunedelplanen for Venabygdsfjellet, og la innført behandlingstopp for nye reguleringsplaner gjelde inntil den reviderte kommunedelplanen er vedtatt.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplanen omfatter et hytteområde på Venabygdsfjellet i Ringebu kommune. Innenfor planområdet ligger det i dag 11 eksisterende hytter, og planen åpner for 35 nye hytter, dels som fortetting. Det legges til rette for høystandardhytter med maksimum bruksareal 120 kvm. Det aktuelle arealet ligger inntil "sentrumsområdet" på Venabygdsfjellet, tett ved Venabu fjellhotell. Det er fra før mange hytter i området og betydelig trafikk/ferdsel i tilknytning til hytter og reiselivsbedrifter. Riksvei 27 genererer biltrafikk til og over Venabygdsfjellet mellom Gudbrandsdalen/Ringebu og tilgrensende områder i Hedmark.

Gjeldende kommunedelplan for Venabygdsfjellet viser områder for kommersiell reiselivsnæring og en rekke områder for fritidsbebyggelse. Søre Fiskeløysa er ett av disse områdene, uten at det er angitt noe nærmere om utbyggingsomfang.

Fylkesdelplan for Rondane, sist godkjent av Miljøverndepartementet 18. mai 2000, har som målsetting å ivareta leveområdet for villreinen. Det aktuelle planområdet ligger ca 2 kilometer fra grensen for villreinens leveområde i Rondane, i det som i fylkesdelplanen er omtalt som influensområdet. Fylkesdelplankartet viser utbredelsen av leveområdet og influensområdet og det er gitt egne retningslinjer for arealbruken i disse områdene. I retningslinjene heter det blant annet at planer og tiltak i influensområdet skal vurderes i forhold til leveområdet. Det er spesielt nevnt at ferdsel i forhold til leveområdet skal være vurdert og avklart i kommunale og private planforslag og at kommunedelplaner bør revideres hvert fjerde år. Kommunedelplanen for Venabygdsfjellet ble vedtatt i 1988 og er ikke revidert siden.

Villreinen i Rondane representerer en betydelig andel av restbestanden av den ville europeiske fjellreinen. Ut i fra nasjonale og internasjonale mål om bevaring av genetiske ressurser, er det derfor av stor betydning å kunne forvalte villreinen og dens leveområder slik at fremtidig overlevelse i livskraftig bestand sikres. Utbygginger i nye områder på Venabygdsfjellet bør man være varsom med. Siden 1970-tallet og frem til i dag har dog antall dyr i villreinstammen i området økt betydelig. Det er i dag anslagsvis 3500 dyr etter kalving og ca. 2600 vinterdyr, mot ca. 70 dyr for 30 år siden. Det viser at man har hatt og har en ansvarlig villreinpolitikk.

Ringebu kommune vedtok reguleringsplan for Søre Fiskeløysa i møte 27. september 2001. Kommunens begrunnelse for sitt vedtak er at det kun dreier seg om en beskjeden utbygging i et område der det finnes flere hytter fra før. Kommunen mener at utbyggingen, slik den er planlagt, ikke vil innebære vesentlige inngrep som vil medføre en forringelse av området i forhold til friluftslivs- og rekreasjonsformål.

Kommunen mener at 35 nye hytter og hytteområdets avstand fra villreinens leveområde har lite å si for ferdselen inn i området. Hovedproblemet er at bygdefolk og hytteeiere fra hele fjellområdet tar bil inn til Spidsbergseter, like inntil villreinens leveområde, for å gå tur. Tiltak for å kanalisere ferdselen på Venabygdsfjellet har etter kommunens syn langt større relevans i forhold til villreininteressene enn de nye hyttene i Søre Fiskeløysa.

Kommunen anfører at det i planen legges opp til en skånsom utbygging uten store naturinngrep, at eksisterende adkomstveier, bl.a. Myaseterveien skal benyttes, og at de interne veiene i området i hovedsak legges til eksisterende traséer. Kommunen legger opp til helårsdrift og vinterbrøyting av veiene. Trasé for skiløype gjennom området er innarbeidet i planen.

Kommunen viser også til at andre planer i området har blitt vedtatt og egengodkjent av kommunen uten at det har vært fremmet innsigelse. Kommunen har nå innført behandlingsstopp for nye planer i påvente av at kommunedelplanen for Venabygdsfjellet skal bli revidert.

Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til reguleringsplan for Søre Fiskeløysa i brev av 7. mai 2001. Som grunnlag for innsigelsen er det vist til at planområdet ligger langt inne på Venabygdsfjellet, nær opp til villreinens leveområde. Det anføres at økt hyttebygging vil føre til økt ferdsel inn i leveområdet for villreinen og true villreinens eksistensgrunnlag.

Fylkesmannen anfører at planforslaget ikke har gjennomgått de prinsipielle avklaringer som kreves i fylkesdelplan for Rondane. Fylkesmannen mener at det er viktig at utviklingen styres ved hjelp av en samordnet planlegging for hele dette fjellområdet, og at reguleringsplanen må avvente revisjon av kommunedelplan for Venabygdsfjellet.

Fylkesmannen mener reguleringsplanen klart er i strid med retningslinjene i fylkesdelplan for Rondane og at det vil være svært uheldig med en "bit-for-bit" utbygging på Venabygdsfjellet. Det anføres for øvrig at usikkerheten om konsekvensene for villreinen av økt ferdsel bør tilsi en "føre-var" holdning.

Oppland fylkeskommune har ikke fremmet innsigelse til reguleringsplan for Søre Fiskeløysa, men har tydelig anmodet kommunen om å utsette saken i påvente av revisjon av kommunedelplan for Venabygdsfjellet. Fylkeskommunen bygger sin uttalelse på en tilråding fra planrådet for villrein i Rondane.

Direktoratet for naturforvaltning ( DN) har i brev av 9. september 2002 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen tas til følge. DN mener at planen er i konflikt med målsettinger og retningslinjer i fylkesdelplan for Rondane, som den kommunale arealforvaltningen skal legge til grunn. DN mener at en eventuell videre utbygging i området må skje i samsvar med oppdatert kommunedelplan, hvor villreininteressene i Rondane er tilstrekkelig ivaretatt. DN er dermed enig i fylkesmannens vurdering av saken, og konkluderer med at å åpne opp for videre utbygging i området nå vil være i strid med nasjonale villreininteresser.

Mekling i saken ble avholdt 12. desember 2001 uten at en oppnådde enighet og saken ble besluttet oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 7. juni 2002 anbefalt at departementet tar innsigelsen til følge.

Befaring ble gjennomført 22. august 2002 med representanter fra Ringebu kommune, fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Grunneierne orienterte om planen og representanter for hytteeiere og reiselivsnæringen i området ga uttrykk for sine synspunkter i saken.

Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten i saken gjelder planlegging for ny fritidsbebyggelse i tilknytning til et eksisterende hyttefelt. Spørsmålet er om utbygging av 35 nye hytter, dels som fortetting i eksisterende felt, vil skape økt ferdsel inn i villreinens leveområde, slik at villreinens eksistensgrunnlag trues.

Reguleringsplanen for Søre Fiskeløysa er i tråd med gjeldende kommunedelplan for Venabygdsfjellet fra 1988. Kommunedelplanen viser områder for kommersiell reiselivsnæring og en rekke områder for fritidsbebyggelse, herunder Søre Fiskeløysa. Kommunedelplanen utgjør, sammen med reguleringsplan for Friska-Buhaugen, gjeldende plangrunnlag for området. Grensen for fritidsbebyggelse i kommunedelplanen går i ytterkant av det foreslåtte planområdet for Søre Fiskeløysa.

Departementet er kjent med at det de seneste årene er vedtatt flere reguleringsplaner med formål fritidsbebyggelse på Venabygdsfjellet. Planene er vedtatt etter siste revisjon av fylkesdelplan for Rondane. Kommunen vedtok 21. mars 2002 at ingen flere nye planer skal sluttbehandles før kommunedelplanen for Venabygdsfjellet er ferdig revidert. I den sammenheng er det satt i gang undersøkelser for å kartlegge omfanget av og mønsteret i ferdselen på Venabygdsfjellet, samt betydningen av økt ferdsel for villreinen.

Fylkesdelplanen for Rondane har retningslinjer om revidering av kommunedelplanene hver valgperiode. Det sies særskilt at kommunene bør revidere eldre reguleringsplaner for hytter som ennå ikke er påbegynt eller bare delvis utbygd, med sikte på å redusere antall hytter. Det sies også at retningslinjene skal praktiseres strengest nært opp til leveområdet for villreinen. Eventuell utbygging skal planlegges og tilrettelegges slik at det ikke fører til økt ferdsel i villreinens leveområde.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen i Oppland og Direktoratet for naturforvaltning i at en videre utbygging på Venabygdsfjellet vil kunne bidra til økt ferdsel inn i leveområdet for villreinen, og at en derfor må være restriktiv med hensyn til ny utbygging. Departementet mener imidlertid at reguleringsplanen for Søre Fiskeløysa, med de endringer som departementet har foretatt, vil medføre en svært liten økning i den totale ferdselen. Det er allerede stor aktivitet med betydelig ferdsel i og fra "sentrumsområdet". Både eksisterende hytter, reiselivsbedrifter og stor friluftsaktivitet hele året bidrar til dette. For å begrense ferdselen inn i villreinens leveområde er det vedtatt stopp- og parkeringsforbud på riksvei 27 vinterstid. Departementets holdning er at fortetting i "sentrumsområdet" på Venabygdsfjellet er å foretrekke fremfor utbygging i andre områder som er mer uberørte og der konflikten med villreininteressen er større. Reguleringsplanen for Søre Fiskeløysa overlapper deler av sentrumsplanen (Friska-Buhaugen) på Venabygdsfjellet, hvor bl.a. Venabu fjellhotell inngår. Det forutsettes at disse planene samordnes.

Miljøverndepartementet har etter en totalvurdering kommet til at hensynet til nasjonale og regionale interesser ikke tilsier tilsidesettelse av hele kommunens planvedtak. Departementets avgjørelse medfører imidlertid en reduksjon i antall hyttetomter i planområdet ved at Veg 3 og hyttetomtene 4-17 tas ut av planen. Departementet legger til grunn for sin avgjørelse at det kan forsvares å stadfeste reguleringsplanen for Søre Fiskeløysa som fortettingsplan i de deler av planområdet der det er hytter fra før. Departementet mener dette vil ha svært begrenset betydning for ferdselen inn i villreinens leveområde.

Bakgrunnen for at hyttetomtene 4-17 nord-øst i planområdet tas ut er at de vil flytte grensen for hytteutbygging ytterligere innover på fjellet. Ut i fra plasseringen av eksisterende hytter og en konkret vurdering av terreng, landskap og forventet ferdselsmønster mener departementet at indre grense for konsentrert hyttebebyggelse på Venabygdsfjellet bør gå ved innerste eksisterende hytte i planområdet, slik som fastsatt i den stadfestede planen. Hyttene som tas ut ville fått en uheldig eksponering mot øst, blitt synlige fra store deler av fjellet og forårsaket et linjebrudd i landskapet.

Departementet har gjort endringer på plankartet i tråd med ovennevnte merknader. Nordøstgrensen for hytter i planen er trukket langs en naturlig grense i forhold til terreng, eksisterende eiendomsgrenser og eksisterende fritidsbebyggelse. Departementet mener med dette at villreininteressene og andre viktige miljøinteresser vil bli ivaretatt. Nødvendig veiadkomst til de 21 nye hyttetomtene tillates. Departementet vil støtte opp om kommunens strategi om å utvikle "sentrumsområdet" på Venabygdsfjellet for reiseliv og hytteturisme. Denne strategien vil bidra til en konsentrasjon av inngrep og aktivitet i området. Brukernes oppmerksomhet vil dermed rettes mot dette området, og ikke mot mer konfliktfylte arealer omkring. Influensområdet for villreinen er stort, og omfatter det meste av hyttene og reiselivsbedriftene på Venabygdsfjellet. Det er ca. to kilometer fra Søre Fiskeløysa til grensen for villreinens leveområde. Problemet med økt ferdsel inn i leveområdet bør uavhengig av reguleringsplanen for Søre Fiskeløysa vurderes løst ved alternative tiltak og virkemidler, for eksempel kanalisering av ferdselen. Departementet konstaterer at politikken for forvaltning av villreinen i Rondane har gitt resultater. Dette underbygges av det faktum at antall dyr i villreinstammen i Rondane sør har økt fra ca. 70 til ca. 3000 fra 1970-tallet og frem til i dag. Departementet er av den oppfatning at kommunene, fylkeskommunene og staten over tid og i fellesskap, har vist ansvar og sørget for at den europeiske villreinstammen i Rondane har kunnet styrke seg betydelig. Planrådet for villrein i Rondane, villreinnemnda for Rondane og villreinutvalget for Rondane sør sitter med god kunnskap om villreinen i området, og er i fellesskap og sammen med kommunene og regionale myndigheter i stand til å utøve det nødvendige forvalteransvar i forhold til villreininteressene. Miljøverndepartementet har etter en totalvurdering funnet å kunne stadfeste reguleringsplanen for Søre Fiskeløysa med ovennevnte endringer. Departementet viser også til at kommunen vil følge opp vedtaket om behandlingsstopp av nye planer og prioritere arbeidet med revisjon av kommunedelplanen for Venabygdsfjellet. Kommunedelplanrevisjonen bør omfatte en samlet, helhetlig vurdering av hytteutbyggingen på Venabygdsfjellet, og bidra til at en i fremtiden unngår en uheldig "bit-for-bit" utbygging.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Ringebu kommunes vedtak i møte den 29. september 2001 om reguleringsplan for Søre Fiskeløysa, med følgende endringer:

  • Hyttetomtene 4-17 og Veg 3 tas ut av planen.
  • Reguleringsbestemmelsene endres i tråd med endringene i planen, og i samsvar med departementets merknader.

Hyttetomtene og veien som tas ut av reguleringsplanen er vist med svart skravur på det stadfestete plankartet. Kommunedelplanen for Venabygdsfjellet vil fortsatt være gjeldende plangrunnlag for dette arealet. Miljøverndepartementet informerte kommunen 20.11.2002 om de aktuelle endringene. Kommunestyret behandlet saken i møte 28.11.2002. I brev av 09.12.2002 til Miljøverndepartementet vises det til at kommunestyret ikke har merknader til endringene i planen

Det stadfestete reguleringsplankartet med reguleringsbestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Børge Brende

Vedlegg:
Saksdokumentene
Det godkjente plankartet med påtegning om godkjenningen

Kopi:
Ringebu kommune
Oppland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning