Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr.: 108/2002
Dato: 23.12.2002
Kontaktperson: Underdirektør Petter Meier 22 24 64 49 / 48 00 24 92

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2003

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2003. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak for neste år. Den formelle undertegnelsen av avtalene vil skje over nyttår.

Den bilaterale avtalen reflekterer den vanskelige bestandssituasjonen for flere bunnfiskarter i Nordsjøen, i første rekke torsk. Partene er enige om å videreføre arbeidet med tiltak som kan føre til et bedre beskatningsmønster i Nordsjøen. For dette formålet har de nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til konkrete tiltak.

Partene er enige om en betydelig reduksjon i blandingsfisket etter torsk, hyse og hvitting. Totalkvoten for torsk i Nordsjøen reduseres fra 49.300 tonn i år til 27.300 tonn i 2003. Totalkvoten for hyse er satt til 51.735 tonn og for hvitting 16.000 tonn. Rødspettekvoten blir neste år 73.250 tonn.

Bestandssituasjonen for sei er god. Neste års kvote blir på 165.000 tonn, som er en økning på 30.000 tonn fra 2002. Norges seikvote er på 85.800 tonn.

For 2003 er partene enige om en kvote for konsumfiske etter nordsjøsild på 400.000 tonn. Det er en økning på 135.000 tonn fra 2002. Norges kvote er på 116.000 tonn.

Norges makrellkvote for neste år blir på 151.741 tonn. Det er en nedgang i forhold til årets kvote i tråd med forskernes anbefaling. Norge og EU er enige om å fortsette forskningen på makrell.

Norges kolmulekvote i EU-sonen vil for neste år være 120.000 tonn. EUs adgang til å fiske kolmule i norsk økonomisk sone vil være 20.000 tonn. Norges kvote på havbrisling i EU-sonen blir 15.000 tonn. Den norske tobiskvoten i EU-sonen videreføres neste år med 35.000 tonn.

De norske banklinekvotene blir redusert med 200 tonn og utgjør samlet 14.800 tonn neste år.

EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir neste år 16.355 tonn, det samme som i 2002.