Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2004

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 04/2004
Dato: 24.01.2004
Kontaktperson: Underdirektør Petter Meier tlf.: 22 24 64 49 / 48 00 24 92

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2004

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2004. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak for inneværende år. Det har vært viktig å opprettholde en balansert utveksling av kvoter i hverandres økonomiske soner, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Norge har fått økte overføringer fra EU på flere sentrale bestander. Tildelingen av lodde fra EU til Norge øker fra 6.700 tonn i 2003 til 15.000 tonn i 2004. Rekekvoten øker fra 2.500 til 2.830 tonn, mens uerkvoten øker fra 3.575 til 5.230 tonn. Norge får også for første gang anledning til å ha et direktefiske på sjøtunge i EU-farvann på 350 tonn.

Seibestanden er i god forfatning. Kvoten i 2004 blir 190.000 tonn, som er en økning på 25.000 tonn fra 2003. Norges seikvote er på 98.800 tonn.

Situasjonen for enkelte bunnfiskarter i Nordsjøen er fremdeles vanskelig, spesielt for torsk. Nivået på torskekvoten videreføres på samme nivå i 2004 som i 2003. Norge og EU er enige om å videreføre arbeidet med å bedre beskatningsmønsteret i Nordsjøen. De langsiktige forvaltningsplanene som er vedtatt for torsk og andre bunnfisk-bestander vil dessuten bli gjenstand for en ny gjennomgang i løpet av 2004.

EU erkjente alvoret i den norske kritikken av Ministerrådets ensidige fastsettelse av hysekvoten før jul. Partene ble deretter enige om å redusere totalkvoten for hyse til 77.000 tonn i 2004.

Bestanden av Nordsjøsild er i god forfatning. Totalkvoten i 2004 blir 460.000 tonn, hvilket er en økning på 60.000 tonn fra 2003. Den norske kvoten er 133.400 tonn.

Den norske kolmulekvoten i EU-farvann opprettholdes på 120.000 tonn i 2003. Norges tobiskvote i EU-farvann økes fra 35.000 tonn i 2003 til 45.000 tonn i 2004.

De norske banklinekvotene videreføres på samme nivå som i fjor.

Norge og EU er enige om en ytterligere styrking av kontrollen med fisket i 2004.

EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir 20.120 tonn i 2004.

Den totale norske rekekvoten i Skagerrak og Nordsjøen øker i inneværende år med 500 tonn.

For å forbedre beskatningsmønsteret for bunnfisk i Skagerrak, har partene blitt enige om å innføre økt maskevidde i trål.

Fra og med 2004 vil norske fiskere kunne fiske inntil 50 % av den norske Skagerrak-kvoten på sild i norsk sone av Nordsjøen.