Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Brev til Skattedirektoratet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Merverdiavgift — Innsamling i forbindelse med flomkatastrofen i sørøst - Asia

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad
0603 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

05/62 TN

6.1.2005

 

 

Merverdiavgift – Innsamling i forbindelse med flomkatastrofen i Sørøst-Asia

Flodbølgen som rammet Sørøst-Asia har skapt et stort behov for bistand til de mange som er rammet. Det er derfor satt i gang en rekke tiltak som har som formål å skaffe midler til hjelp for flomofrene. I den forbindelse har enkelte spørsmål vedrørende beregning av merverdiavgift blitt tatt opp med departementet.

Det er allerede innført flere særregler for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner, som gjør det mulig for disse å skaffe til veie midler til det aktuelle formål uten at det må beregnes merverdiavgift. Dette gjelder blant annet innsamlingsaksjoner til flomkatastrofen ved bruk av særskilte givernummer. Innsamlingen skjer da ved at abonnenten ringer et teletorgnummer hvor det blir belastet et beløp som blir utbetalt innsamlingsaksjonen.

Også i forbindelse med innsamling via SMS-tjenester vil det gjelde et tilsvarende fritak for innsamlinger til flomkatastrofen. Det samme vil gjelde når et teleselskap bistår med innsamling av penger fra privatpersoner/næringsdrivende på oppdrag fra en frivillig organisasjon, slik at hele innsamlingsbeløpet går til organisasjonen.

I tillegg er det etablert ordninger som gjør at det ikke skal beregnes merverdiavgift i forbindelse med nødhjelpssendinger som sendes ut av landet. Dette vil ofte være varer som er levert og ompakket her i landet. I tillegg vil det være hjelpeorganisasjonen, og ikke selgeren, som transporterer varene ut av landet. Dermed er det i disse tilfellene vanskelig å oppfylle de krav som stilles til et avgiftsfritt eksportsalg. Skattedirektoratet er derfor gitt fullmakt til å avgjøre søknader om avgiftsfritak etter merverdiavgiftsloven § 70 i slike saker.

Omfanget av denne katastrofen har imidlertid medført at det i tillegg til slike mer tradisjonelle innsamlingsaksjoner, er tatt initiativ til en rekke andre tiltak for å samle inn midler. I en del av disse tilfellene vil det foreligge plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift. Eksempelvis gratis annonseplass i aviser, gratis varetransporttjenester i forbindelse med konkrete aksjoner og gratis nettauksjoner av donerte varer eksempelvis kunstverk. Det har gjort det nødvendig for departementet å ta stilling til håndteringen av merverdiavgiftplikten, blant annet for å sikre at de innsamlede midlene uavkortet går til det gode formålet.

Departementet gir med hjemmel i merverdiavgiftslovens § 70 et fritak fra plikten til å betale uttaksmerverdiavgift i de tilfeller det ytes gratistjenester til en frivillig organisasjon som ledd i en innsamlingsaksjon i forbindelse med flomkatastrofen.

Fritaket betyr eksempelvis at hvis aviser stiller gratis annonseplass til rådighet for frivillige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner i forbindelse med flomkatastrofen skal det ikke beregnes uttaksmerverdiavgift. Et annet eksempel er transportører som foretar gratis transport av malerier som kunstnere vederlagsfritt har stilt til rådighet som auksjonsvarer, og hvor inntektene fra auksjonen går til Norges Røde kors som overfører dem uavkortet til flomkatastrofen.

Skattedirektoratet gis fullmakt til å foreta den praktiske gjennomføringen av denne ordningen, samt behandle eventuelle nye tilsvarende saker. Dersom det anses hensiktsmessig, kan Skattedirektoratet delegere dette videre til fylkesskattekontorene.

Med hilsen

Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør

Heidi Heggenes
avdelingsdirektør