Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Nr.: 67/2004
Dato: 26.11.04

Kontaktperson: Underdirektør Petter Meier tlf.: 22 24 64 49 / 48 00 24 92

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2005

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2005. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak for neste år. De langsiktige forvaltningsplanene for hyse, sei og sild er revidert med sikte på å oppnå et høyt langtidsutbytte fra bestandene.

- Med disse revisjonene har vi nå på plass forvaltningsregimer for tre av de viktigste bestandene i Nordsjøen som ivaretar hensynene til en forsvarlig forvaltning og stabile rammebetingelser for næringen, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Svein Ludvigsen er også tilfreds med at det har lyktes å få til en avtale så tidlig at fiskerne får tid til å planlegge sin virksomhet neste år og han understreker at EU har gjort en innsats for å forbedre sitt eget forhandlingssystem.

Bestanden av nordsjøsild er i meget god forfatning. Totalkvoten i 2005 blir 535.000 tonn, hvilket er en økning på 75.000 tonn fra 2004. Den norske kvoten er 155.150 tonn.

Seibestanden er i god forfatning. For å sikre at bestanden fortsatt holdes på et høyt nivå er imidlertid partene enige om å redusere kvoten neste år. Totalkvoten i 2005 blir 145.000 tonn, hvorav den norske kvoten er 75.400 tonn.

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig. Totalkvoten for denne bestanden videreføres derfor på samme lave nivå som i 2003 og 2004. Norge og EU er også enige om å revidere den langsiktige forvaltningsplanen for torsk.

I tråd med den reviderte forvaltningsplanen blir kvoten for hyse i Nordsjøen redusert fra 77.000 tonn i inneværende år til 66.000 tonn neste år. Dette vil være et viktig bidrag til å beskytte torskebestanden ettersom torsk blir tatt som bifangst i hysefisket i Nordsjøen.

Den norske kolmulekvoten i EU-farvann opprettholdes på 120.000 tonn i 2005. Situasjonen for bestandene av tobis og øyepål er imidlertid svært vanskelig, og de gjensidige overføringene av disse to bestandene blir derfor kraftig redusert neste år. For øyepål vil det kun bli tillatt med uunngåelig bifangst. I tillegg vil både Norge og EU iverksette spesielle forvaltningstiltak for tobis i 2005.

Som følge av reduksjonen i overføringene av tobis og øyepål, vil også nivået på byttebalansen i kvoteavtalen bli redusert i 2005. Bytteforholdet vil imidlertid være det samme som i 2004. Den norske blåkveitekvoten ved Grønland vil bli videreført på samme nivå som i inneværende år.

Norge og EU er enige om en ytterligere styrking av kontrollen med fisket i 2005.

EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir 19.500 tonn i 2005.

Den norske sildekvoten i Skagerrak øker fra 9.336 tonn i inneværende år til 12.804 tonn neste år. Også i 2005 vil norske fiskere kunne fiske inntil 50 % av den norske Skagerrak-kvoten på sild i norsk sone av Nordsjøen.

Den totale norske rekekvoten i Skagerrak og Nordsjøen vil bli videreført på samme nivå i 2005 som i 2004, dvs. 9.581 tonn.

Avtaledokumentene: