Historisk arkiv

Stortingsmelding om evaluering av bioteknologiloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Regjeringen legger i dag frem en Stortingsmelding om evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Regjeringen legger i meldingen vekt på å finne en god balanse mellom det å utnytte den nye teknologiens muligheter innenfor forskning og medisinsk behandling og hensynet til menneskets integritet og verdighet og andre grunnleggende samfunnsverdier.

Pressemelding

Nr.: 22
Dato: 22.02.03

Stortingsmelding om evaluering av bioteknologiloven

Regjeringen legger i dag frem en Stortingsmelding om evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Regjeringen legger i meldingen vekt på å finne en god balanse mellom det å utnytte den nye teknologiens muligheter innenfor forskning og medisinsk behandling og hensynet til menneskets integritet og verdighet og andre grunnleggende samfunnsverdier.

Bioteknologiloven regulerer blant annet kunstig befruktning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser etter fødselen, oppsøkende genetisk virksomhet og genterapi.

Da bioteknologiloven ble vedtatt i 1994 besluttet Stortinget at loven også skulle evalueres. I evalueringen er det tatt utgangspunkt i erfaringer med administrering og praktisering av loven, status på fagområdet og utviklingen siden 1994.

- Regjeringens utgangspunkt er respekten for, og vern om mennesket og menneskelivet, ivaretagelse av personlig integritet, råderett og vern om det sårbare i menneskelivet, samt et faglig forsvarlig grunnlag for tjenesteytingen. Regjeringen ønsker å legge et føre-var prinsipp til grunn for genetisk forskning og andre former for ny medisinsk teknologi, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Kunstig befruktning

Følgende endringer i loven foreslås:

 • Forbudet mot lagring av ubefruktede egg oppheves
 • Sæddonors anonymitet oppheves
 • Det lovreguleres at behandlende lege skal ha plikt til å informere om alternativer til kunstig befruktning

Det foreslås at følgende ordninger videreføres:

 • Kunstig befruktning skal bare utføres på kvinne som er gift eller samboer med en mann i ekteskapslignende forhold.
 • Forbudet mot eggdonasjon opprettholdes.

Fosterdiagnostikk

Det foreslås å videreføre dagens restriktive praksis og regulering på dette området.

Følgende prinsipielle endringer foreslås:

 • Det klargjøres at fosterdiagnistikk bare kan foretas dersom det foreligger konkret risiko for alvorlig arvelig sykdom eller utviklingsavvik.
 • Vilkårene for hvem som kan gis tilbud om fosterdiagnostikk lovfestes.
 • Det klargjøres at ultralydundersøkelser som foretas med det formål å påvise eller utelukke arvelig sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret også skal omfattes av lovens bestemmelse om godkjenning og rapportering.
 • Kvinnens eller parets rett til informasjon og veiledning i forbindelse med fosterdiagnostikk styrkes.

Genetiske undersøkelser etter fødselen

Det legges til grunn at:

 • Genetisk veiledning bør fortrinnsvis gis av personer som er spesialutdannet for formålet.
 • Det bør iverksettes tiltak for å øke bevisstheten og kunnskapen om genetikk blant helsepersonell spesielt, og i befolkningen generelt.
 • Forbudet mot bruk av genetiske opplysninger i forsikringssammenheng opprettholdes.
 • Godkjenningsordningen for genetiske undersøkelser forenkles slik at det ikke lenger skal være nødvendig å godkjenne ulike teknologiske metoder.

Genterapi

Disse prinsippene legges til grunn ved endring av loven:

 • Nåværende krav i loven om at genterapi skal begrenses til alvorlig sykdom opprettholdes.
 • Nåværende forbud mot genterapi på befruktede egg opprettholdes.
 • Det innføres forbud mot genterapi på fostre.
 • Dagens godkjenningsordning for genterapi forenkles.

Kontaktperson: Kari Sønderland, 22 24 86 75