Historisk arkiv

Næringslivet gis økt ansvar for avfallshåndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato: 31.05.02

Næringslivet gis økt ansvar for avfallshåndtering

Næringslivet får større ansvar for å ta hånd om eget avfall. Det går frem av lovforslaget som miljøvernminister Børge Brende legger frem for Stortinget i dag.

- Lovendringen vil bidra til at kildesortering og gjenvinning av avfall øker, sier Børge Brende.

Lovforslaget innebærer en endring av forurensningslovens avfallsdefinisjoner. Begrepene forbruks-og produksjonsavfall endres til nærings-og husholdningsavfall. Det medfører at kommunenes plikter til å ta hånd om avfallet fra næringslivet, blir redusert. Næringslivet får ansvar for å ta hånd om eget avfall og blir stilt fritt til å velge om de vil bruke offentlige eller private renovatører. Samtidig gis kommunene full anledning til å konkurrere med de private om innsamling og håndtering av næringsavfall.

- Gjennom denne lovendringen åpner vi for større konkurranse i markedet for avfallshåndteringen. Det vil igjen gi en riktigere prising og dermed stimulere til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. De bedrifter som leverer usortert avfall, vil måtte regne med å betale mer enn de som kildesorterer avfallet, sier Børge Brende.

Det foreslås at lovendringen trer i kraft fra 1.juli 2004. Kommunene får delegert myndighet til å føre kontroll med håndteringen av næringsavfall.

Kontaktperson: Avd.direktør Ellen Hambro, tel 950 47744