Ot.prp. nr. 87 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Om lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget