Historisk arkiv

Raskere planbehandling og byggesaksbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår i dag innføring av tidsfrister og forenklinger i plan- og bygningsloven. Forslagene skal føre til langt raskere behandling av reguleringsplaner og byggesaker – og dermed til at flere boliger bygges. (16.08.02)

Pressemelding

Dato: 16.08.02

Raskere planbehandling og byggesaksbehandling

Regjeringen foreslår i dag innføring av tidsfrister og forenklinger i plan- og bygningsloven. Forslagene skal føre til langt raskere behandling av reguleringsplaner og byggesaker – og dermed til at flere boliger bygges. Lang saksbehandlingstid skaper i dag ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter nye boliger, særlig i pressområdene.

Forslagene er basert på initiativ fra Høyre som fikk bred tilslutning i Stortinget.

Mer effektivt

- Endringene vil føre til en mer effektiv planprosess og vil gi store innsparinger for samfunnet. Viktige tiltak, både utbygging og vern, vil kunne realiseres raskere, sier miljøvernminister Børge Brende.

- En raskere byggesaksbehandling skal gi økt forutsigbarhet for utbygger og korte ned tiden fra man sender inn byggesøknaden til innflytting faktisk skjer. Flere saker skal behandles etter reglene om enkle tiltak og som melding. Forenklingene vil være fordelaktige både for utbyggere og privatpersoner, sier kommunalminister Erna Solberg.

En utredning fra KanEnergi AS viser et innsparingspotensial på 3,5 milliarder kroner ved mer effektiv plan- og byggesaksprosess. Selv om en også må være oppmerksom på mulige kostnader ved kortere behandlingstid, vil forslagene føre til betydelige innsparinger.

Nye tidsfrister

Gjennom nye regler i plandelen av plan- og bygningsloven blir det innført nye tidsfrister for å effektivisere behandlingen av reguleringsplaner. Det blir 12 ukers frist for kommunens behandling av private reguleringsforslag. Det blir innført en rapporteringsplikt for saker som tar ekstra lang tid. Dessuten blir det en 12 ukers frist for kommunestyrets behandling av planutvalgets reguleringsforslag.

Også andre myndigheter berøres av endringene. Innsigelse fra andre offentlige myndigheter til kommunale reguleringsforslag må komme innen den frist kommunen setter. Det foreslås i tillegg en ny bestemmelse om bedre kartgrunnlag, som igjen vil bidra til bedre planbehandling.

I byggesaksdelen i loven foreslås innført en generell tidsfrist for behandling av byggesaker på 12 uker og en tidsfrist på 4 uker for sektormyndighet til å gi tillatelse eller uttale seg til byggesaken med grunnlag i annet lovverk. Kommunen skal nå avgjøre søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest senest innen 2 uker. Det foreslås en tidsfrist på 3 uker for kommunen til å avholde forhåndskonferanse og 8 uker for å oversende en klagesak til fylkesmannen. Fylkesmannen skal innen 6 uker ha avgjort klagesaker hvor kommunens vedtak er gitt utsatt iverksetting. Det foreslås også å redusere behandlingstiden for enkle tiltak fra 4 til 3 uker. Dersom kommunene ikke klarer å overholde de nye fristene, vil regjeringen vurdere å innføre sanksjoner f.eks. i form av nedsatt byggesaksgebyr.

Enklere saksbehandling

Departementet fremmer også andre forslag som skal gjøre byggesaksbehandlingen enklere og regelverket bedre. Det legges bl.a. opp til at flere saker enn før skal behandles som meldingssaker og enkle tiltak, noe som kan gjøre prosessen enklere for dem som vil foreta mindre endringer. Ansvarlig søker skal være mottaker av naboprotester i byggesaker og ansvaret for plassering av byggetiltaket på tomten overføres fra kommunen til ansvarlige foretak med nødvendige kvalifikasjoner. Kommunale vedtekter skal ikke lenger stadfestes av departementet. Ordningen med en ansvarlig samordner i byggesaken opphører og all samordning skal styres av ansvarlig søker. Forslaget bidrar til bedre koordinering og forenkling i byggesaken. Omfanget av dokumentasjonen i byggesaken skal reduseres og i størst mulig grad standardiseres, for å redusere antallet byggesøknader med feil eller mangler.

Kontaktpersoner

Ekspedisjonssjef Tom Hoel (MD) og 2224 5900
ekspedisjonssjef Inger Lindgren (KRD) 2224 7100