Historisk arkiv

Sikrer kystnatur i Nord-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Viktig kystnatur langs kysten av Nord-Trøndelag er i dag sikret for fremtiden. I alt 33 områder som inngår i verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag er i dag vedtatt i statsråd. Vernet omfatter totalt cirka 63 kvadratkilometer, og utgjør rundt en prosent av arealet i kystsonen i fylket. (19.12.03)

Pressemelding

Dato: 19.12.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Regjeringen vil sikre kystnatur i Nord-Trøndelag

Toppskarv Viktig kystnatur langs kysten av Nord-Trøndelag er i dag sikret for fremtiden, i en verneplan som omfatter i alt 33 områder. Verneplanen er i dag vedtatt i statsråd. Flere av områdene har internasjonal betydning for sjøfugl.

Sklinna naturreservat har trolig verdens største koloni med toppskarv, med 3100 hekkende par i 2003. Foto Torgeir Nygård

- Denne verneplanen er et viktig skritt mot målet om vern av norsk natur for kommende generasjoner, sier miljøvernminister Børge Brende.

Kystnaturen er en nasjonal naturarv. I tillegg har flere av verneområdene internasjonal betydning for sjøfugl . Vernet omfatter totalt cirka 63 kvadratkilometer, og utgjør rundt en prosent av arealet i kystsonen i fylket.

Verneområdene er viktige leveområder for sjøfugl, og har funksjon gjennom ulike årstider som hekke-, trekk-, myte- eller overvintringslokaliteter. Områdene kan til tider på året ha store konsentrasjoner av sjøfugl. Flere av fugleartene som bruker områdene er truede, og er derfor oppført på den norske rødlisten over truede og sårbare arter.

HortaværFra Hortavær hvor det nå opprettes naturreservat og fuglefredningsområde. Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag/Fjellanger Widerøe

I verneplanen inngår ni nye områder som er en del av Trondheimsfjordens våtmarkssystem og som har internasjonal verneverdi. Det vil bli vurdert om disse lokalitetene skal få Ramsar-status, slik flere tidligere vernede områder i Trondheimsfjorden har fått. Dette understreker den internasjonalt viktige betydningen som fjæreområdene i Trondheimsfjorden har som hvile- og beiteområder for trekkende sjø- og våtmarksfugler.

I et av områdene, Sklinna naturreservat, finnes trolig verdens største hekkekoloni av toppskarv. I 2003 var det hele 3100 hekkende par av toppskarv her.

Mange av områdene, særlig øy- og skjærgårdsområdene, har sin viktigste verdi som helhetlige økosystem der zoologiske, botaniske og geologiske elementer både på land og i sjø bidrar til områdenes egenart og verneverdi. Flere av de foreslåtte områdene har en interessant geologi og inneholder også naturtyper, som blant annet terrengdekkende myrer. Flere områder har dessuten betydning som hvile- og kasteplasser for kystsel. I tillegg har enkelte områder verdi for kulturhistorien langs kysten.

Etter innspill fra luftfartsmyndighetene er verneforslaget for lokaliteten Vikanbukta foreløpig utsatt. Direktoratet for naturforvaltning og luftfartsmyndighetene skal i samarbeid gjøre en vurdering av eventuelle behov for ytterligere dokumentasjon om forholdet mellom et vernevedtak og flysikkerheten, med sikte på at et verneforslag for Vikanbukta fremmes når dette forholdet er avklart.

Verneplanen har vært grundig behandlet for å avklare forholdet til andre interesser, og det er underveis gjort en rekke tilpasninger for å redusere konflikter.

- Eksportrettede næringer, som havbruk og fiskeri, vil tjene på å vise til at det er tatt gode miljøhensyn i vid forstand. Verneplanen inkluderer i tillegg et verdifullt nettverk av viktige verneområder, sier miljøvernminister Børge Brende.

Mer informasjon:

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77
Rådgiver Asbjørn Solås, tlf. 22 24 58 65

Områdene som er vernet er:

1. Horta naturreservat i Leka kommune

2. Horta fuglefredningsområde i Leka kommune

3. Sklinna naturreservat i Leka kommune

4. Sklinnaflesin biotopvernområde i Vikna kommune

5. Fruflesa naturreservat i Vikna kommune

6. Ytre Brosmflesa biotopvernområde i Vikna kommune

7. Nordøyan naturreservat i Vikna kommune

8. Sørøyan naturreservat i Vikna kommune

9. Tronflesa biotopvernområde i Vikna kommune

10. Kjeøya naturreservat i Nærøy kommune

11. Aldgården naturreservat i Namsos kommune

12. Steinan og Flottra naturreservat i Fosnes og Namsos kommuner

13. Lyngværet fuglefredningsområde i Flatanger kommune

14. Lundleiret fuglefredningsområde i Steinkjer kommune

15. Vellamelen fuglefredningsområde i Steinkjer kommune

16. Hoøya naturreservat i Inderøy kommune

17. Kvamsholman biotopvernområde i Inderøy kommune

18. Rolsøya naturreservat i Inderøy kommune

19. Vikaleiret fuglefredningsområde i Inderøy kommune

20. Rambergholmen naturreservat i Verran kommune

21. Vaggen fuglefredningsområde i Verran kommune

22. Giplingøya fuglefredningsområde i Mosvik kommune

23. Litlholmen biotopvernområde i Levanger kommune

24. Alnes fuglefredningsområde i Levanger kommune

25. Kjølsvikholmen biotopvernområde i Levanger kommune

26. Småskjæra og Storholmen biotopvernområde i Levanger kommune

27. Sandvikholman biotopvernområde i Levanger kommune

28. Falstadbukta fuglefredningsområde i Levanger kommune

29. Tynesfjæra fuglefredningsområde i Levanger kommune

30. Kausmofjæra fuglefredningsområde i Verdal kommune

31. Bjørga fuglefredningsområde i Verdal kommune

32. Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde i Stjørdal kommune

33. Øksningen naturreservat i Frosta kommune