Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Øker innsatsen på kulturminner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til vern, sikring og forvaltning av kulturminner med nærmere 6 prosent, til over 250 millioner kroner. Økningen tilgodeser blant annet kulturminner langs kysten og private eiere av fredete bygninger og anlegg. (06.10.04)

Pressemelding

Dato: 06.10.04

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- Øker innsatsen på kulturminner

Detalj fra Heddal stavkirke. Foto: MDRegjeringen foreslår å øke de samlede bevilgningene til vern, sikring og forvaltning av kulturminner med nærmere 6 prosent, til over 250 millioner kroner. Økningen er i hovedsak øremerket økte tilskudd til istandsetting av kulturminner langs kysten og til tilskudd som går til private eiere av fredete bygninger og anlegg. En stor del av økningen er også øremerket sikring og bevaring av stavkirkene og kirkekunsten i disse kirkene, og til arbeidet med å bevare våre nasjonalt viktige ruiner.

Detalj fra Heddal stavkirke, Notodden. Foto: Miljøverndepartementet

- Vi ønsker å styrke mangfoldet av kulturminner og opplevelsene av dem. Kulturminner gir store opplevelser og rik tilgang på kunnskap om vår identitet og historie, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår en bevilgning på til sammen 250,3 millioner kroner til kulturminner for 2005. Dette inkluderer 13 millioner kroner som disponeres av Norsk kulturminnefond til tilskudd til private eiere.

Det foreslås å øke bevilgningen til istandsetting av faste kulturminner langs kysten med 6 millioner kroner. Økningen skal gå til konkrete istandsettingsprosjekter og til å stimulere til verdiskaping i kystsonen gjennom revitalisering og ny bruk av disse kulturminnene.

Bevilgningen til private eiere til vern og sikring av fredete og bevaringsverdige bygninger og anlegg øker med 3,5 millioner kroner fra 21,4 millioner i 2004 til om lag 24,9 millioner kroner i 2005.

Vern og sikring av kulturminner 1995 - 2005

Grafisk framstilling

Bevilgningen til vern og sikring av bygninger og anlegg fra middelalderen øker med til sammen 8,5 millioner kroner. Av denne økningen skal 5 millioner kroner brukes til istandsetting av stavkirkene og verdifull kirkekunst i disse kirkene og ytterligere brannsikringstiltak. Tilskuddene til etablering av et besøkssenter ved Borgund stavkirke vil bli prioritert. Resten av økningen er øremerket tiltak for bevaring av våre nasjonalt viktige ruiner. Det innebærer at arbeidet med borgruinen Steinvikholm i Nord-Trøndelag blir videreført.

Bevilgningen på posten til skjøtsel av automatisk fredete kulturminner øker med 1,5 millioner kroner. Økningen skal brukes til tilskudd til dekning av private eieres kostnader ved arkeologiske undersøkelser i forbindelse med mindre private tiltak. Innenfor rammen av posten vil også noe brukes som tilskudd til undersøkelsene på Kaupang for å gjøre disse bedre kjent i Norge og i utlandet.

De samlede bevilgningene på Miljøverndepartementets budsjett til arbeidet med bevaring av verdensarvområdene blir økt med 1 million kroner, til totalt nærmere 19 millioner kroner for 2005. Verdensarvområdene er Bergstaden Røros, Bryggen i Bergen, Urnes Stavkirke, Hjemmeluft i Alta og Vegaøyene.

I 2005 legger Regjeringen fram en stortingsmelding om kulturminnepolitikken som vil omfatte hele kulturminnefeltet.

Kontaktperson: Rådgiver Lise Asphaug, 22 24 58 33

Mer om statsbudsjettet 2005

Til toppen