Historisk arkiv

EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS-avtalen

EØS-avtalen er den mest omfattende avtalen Norge noen gang har inngått. Hva omfatter den egentlig?

Hva omfatter EØS-avtalen?

 • Fri handel med varer (med begrensninger for landbruks- og fiskeriprodukter) og fri bevegelighet for kapital, tjenester og personer
 • felles konkurranseregler (konkurranseregulerende samarbeid, statsstøtte, offentlige monopoler), harmonisering av selskapsretten
 • adgang til markedene for offentlige anskaffelser i de andre EØS-landene
 • et nært samarbeid om transportpolitikken
 • felles veterinært regelverk (Men fortsatt toll for handel med fisk og landbruksvarer
 • samarbeid om miljøvern, utdannelse, forskning, forbrukerspørsmål og sosiale spørsmål
 • Konsultasjonsordninger slik at Efta-landene blir konsultert om fremtidig EU-regelverk som kan bli EØS-regelverk.
 • felles beslutningsprosess hvor nye EØS-regler vedtas ved enstemmighet mellom Efta og EU
 • egne Efta-institusjoner (overvåkningsorgan og domstol) for overvåkning av EØS-regelverket
 • En låne- og tilskuddsordning for støtte til økonomisk utjevning i EU, med særlig vekt på miljøprosjekter

Hva omfatter EØS-avtalen ikke?

 • deltakelse i EUs felles institusjoner som Det europeiske råd (EUs toppmøte), Rådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet og EF-domstolen. Det medfører at Efta-landene ikke er med i de EU-organer der vedtak om fremtidige EU-regelverk treffes.
 • EUs felles handelspolitikk overfor ikke-medlemsland samt et utvidet samarbeid om bistandspolitikken
 • EUs felles landbrukspolitikk
 • EUs felles fiskeripolitikk
 • det regionalpolitiske samarbeidet
 • nærmere samordning av økonomisk og monetær politikk
 • samarbeidet om skatter og avgifter
 • det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet

Se også: