Historisk arkiv

Retningslinjer for tilskudd fra handlingsplanen for atomsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Retningslinjer for tilskudd fra handlingsplanen for atomsaker. Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland skal bidra til å redusere risikoen for ulykker og forurensing fra atominstallasjoner i Nordvest-Russland og hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier.

Retningslinjer for tilskudd fra handlingsplanen for atomsaker

(kap. 118 post 70)

Innhold:

Viktig informasjon til søker

Utenriksdepartementet er ansvarlig for bevilgningen under kap. 118, post 70 i statsbudsjettet.

Tiltakene fokuserer på følgende innsatsområder:

 • Brukt kjernebrensel fra fartøyreaktorer
 • Radioaktivt avfall
 • Radioaktive kilder
 • Myndighetssamarbeid og regelverksutvikling
 • Sikkerhet ved kjernekraftverk
 • Beredskap
 • Ikkespredning
 • Kjemiske våpen

Søknadsfrist for søknadsbaserte tilskuddsmidler er 1. mars. Informasjon fås ved henvendelse til:

Utenriksdepartementet
Seksjon for nordområdene, ressurser og Russland
Postboks 8114 Dep
0032 Oslo

E-post: linkmailto[email protected][email protected]
Telefon: 22 24 36 00
Telefaks: 22 24 95 81

Informasjonskilder

De viktigste kilder til informasjon om handlingsplanen for atomsaker er

 • Stortingsmelding nr. 34 (1993-94) Atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige nærområder, samt St. prp. 1.
 • linkdoc169948#docAtomsikkerhet og miljø. Handlingsplan av februar 2005
 • Søknadsskjema, rapporteringsskjema
 • linkurlhttp://www.nrpa.no/true_blankStatens strålevern

For nærmere opplysninger vises til Seksjon for Seksjon for nordområdene, ressurser og Russland i Utenriksdepartementet, epost eller tlf. 22 24 36 00.

Målsetting for atomhandlingsplanen

Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland skal bidra til å redusere risikoen for ulykker og forurensing fra atominstallasjoner i Nordvest-Russland og hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier. Samarbeidet skal også bidra til å styrke russiske forvaltnings- og tilsynsmyndigheter slik at behovet for bidrag fra donorland på sikt faller bort.

Geografisk konsentrasjon

Det gis prioritet til prosjekter i de nordvestlige deler av Russland, med hovedvekt på Kolahalvøya.

Tiltak som kan støttes

Støtte gis til konkrete prosjekter som er relevante for innsatsområdene og i tråd med handlingsplanens overordnede målsetting. Tiltaket skal være til nytte for samarbeidspartneren/-landet og/eller bidra til å bygge opp kompetanse hos samarbeidspartneren.

Det gis kun støtte til konkrete prosjekter, ikke rammebevilgninger eller støtte til drift. Det kan også gis støtte til forprosjekter. Det forutsettes imidlertid at søker har utført mest mulig forberedende arbeid og kartlegging før søknaden innsendes.

Generelle kriterier som vil bli vektlagt ved vurdering av søknadene

Søkere må kunne dokumentere å ha etablert god kontakt med russisk samarbeidspartner. Hvis det innvilges støtte til tiltaket, er det en forutsetning at samarbeidspartner gjøres kjent med grunnlaget for bevilgningen.

Søker må kunne dokumentere relevante kvalifikasjoner og kompetanse, inklusive resultater av tidligere innsats.

Fullstendig og gjennomarbeidet budsjett/finansieringsplan skal fremlegges. Tilskuddsmottaker bør tilstrebe å begrense de administrative kostnadene. Ved reiser må rimeligste transportmåte søkes benyttet. Reiseutgifter må beregnes i henhold til Statens regulativ. Ved lengre opphold må det søkes å finne andre oppholdsmuligheter enn hotell.

Hensynet til likestilling mellom kjønnene inngår som et moment i alle typer prosjekter. Muligheten for en balanse mellom kvinner og menn når det gjelder rekruttering til stillinger og opplæringstiltak i prosjektet skal om mulig omtales i søknaden.

Prosjektet kan som en hovedregel ikke fullfinansieres av offentlige midler, og både den norske og den russiske part forutsettes normalt å bidra med rimelig egeninnsats.

Midler til handlingsplanen for atomsaker vedtas av Stortinget fra år til år. Det er derfor ikke mulig å gi garantier for støtte til videreføring av prosjekter utover gjeldende budsjettermin. Under ordningen med tilsagnsfullmakt vil det likevel være mulig å gi tilsagn om støtte for påfølgende budsjettermin.

Søknadsskjema

Ved søknad om støtte under denne tilskuddsordning skal Utenriksdepartementets søknadsskjema benyttes.

Søknader forutsettes undertegnet av person(er) som forplikter mottaker og må inneholde fullstendige og korrekte opplysninger, bl.a. om mottaker, prosjektet, budsjett og finansiering. Søknader skal sendes inn både i undertegnet skriftlig form og elektronisk på epost.

Saksbehandlingsrutiner

Følgende rutiner benyttes i forbindelse med departementets behandling av søknader:

 • Søknader registreres (journalføres) ved mottak i departementet, før de mottas av Seksjon for nordområdene, ressurser og Russland til behandling.
 • Statens strålevern vurderer søknader i forhold til de prioriteringer som er fastsatt for handlingsplanen og prosjektenes konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
 • Strålevernets vurdering av søknader blir lagt fram for Utenriksdepartementets rådgivende utvalg for atomsaker før endelig vedtak.
 • Når søknaden er behandlet og avgjørelse er truffet, vil søker motta skriftlig meddelelse. Hvis søknaden innvilges, utferdiges et tilskuddsbrev der de spesielle vilkår fremgår. Tilsagnsbrevet ledsages av akseptskjema og rapporteringsskjema. Aksept på at tilsagnet godtas må returneres innen én måned. Hvis dette ikke er mulig, må utsettelse søkes. Ved avslag vil søker motta skriftlig melding om dette. Saksbehandlers navn vil være påført de respektive brev.

Klageadgang

Enkeltvedtak vedrørende prosjektstøtte kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kap. VI. Klagen må fremsettes skriftlig til Utenriksdepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. Part i saken har innsyn i sakens dokumenter i henhold til Forvaltningslovens §§ 18-19. Klagen bør begrunnes med bakgrunn i den informasjon departementet har lagt til grunn i forbindelse med det konkrete enkeltvedtak.

Utbetalinger, forvaltning av midler og regnskap, innsyn og kontroll

Utbetaling av tilskudd skjer normalt etterskuddsvis, det vil si til dekning av utgifter som allerede er påløpt. Etter anmodning fra mottaker kan inntil 75% av tilsagnet utbetales som forskudd. Utbetaling av prosjektmidler kan også eventuelt skje etter oppnåelse av milepæler eller delmål i henhold til prosjektets fremdriftsplan.

Før restutbetaling av tilskuddet foretas, skal det innsendes revisorbekreftet sluttregnskap og sluttrapport for prosjektet. Det er mottakers ansvar å sikre at revisor er gjort kjent med retningslinjene for tilskuddet.

Dersom det overdras utstyr, inventar eller bygninger ved prosjektets avslutning, skal mottaker og kjøper underskrive et overdragelsesdokument med fortegnelse over gjenstandene og deres verdi. Kopi av dokumentet vedlegges sluttrapporten.

Rapportering

Rapporter skal sendes inn både i undertegnet skriftlig form og elektronisk på epost.

Fremdriftsrapport/statusrapport skal innsendes hvert halvår, med frister 1. september og 1. mars.

Ved prosjektets avslutning skal det innsendes en fullstendig sluttrapport og et revidert sluttregnskap.

Mottakers særlige forpliktelser

I tillegg til de forpliktelser som fremgår av tilsagnsbrevet og retningslinjene, gjelder:

 • Mottaker er ansvarlig overfor Utenriksdepartementet for at tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilsagnsbrev.
 • Mottaker og dennes samarbeidspartner(e) sørger for en høyest mulig kvalitet i gjennomføringen av tiltaket.
 • Endringer i opprinnelige planer eller i grunnlaget for tilskuddet, herunder vesentlige endringer i budsjettets hovedposter innenfor budsjettets totalramme, kan bare foretas etter forutgående skriftlig samtykke fra departementet.
 • Ubenyttede beløp tilbakeføres til departementet så snart som mulig.
 • Samarbeidspartner(e) gjøres kjent med grunnlaget for bevilgningen, tilskuddet og gjeldende retningslinjer.
 • Det vil være mottakers (og eventuelt samarbeidspartner(e)s) ansvar å sørge for behørig forsikring av utstyr, inventar og utsendt personale som finansieres av tilskuddet, hvor og når det er praktisk mulig.
 • Utenriksdepartementet underrettes omgående dersom det er mistanke om uregelmessigheter i forbindelse med bruken av tilskuddet.

Evaluering av tilskuddsordningen. Intern og ekstern kontroll

I samsvar med Bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd og Lov om Riksrevisjon tas det forbehold om adgang for departementet og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene.

Departementet vil kontrollere og vurdere alle innkomne opplysninger. Dette vil blant annet bli lagt til grunn ved vurdering av eventuelle nye søknader om støtte.

Departementet vil videre etter behov foreta en gjennomgang av prosjekter under tilskuddsordningen med hensyn til grad av måloppnåelse. Departementet kan også beslutte å iverksette ekstern evaluering av prosjektet. Mottaker er forpliktet til å medvirke til denne for egen regning.

Andre bestemmelser

I tilfelle av klart utilfredsstillende administrasjon av tilskuddet har Utenriksdepartementet rett til å tilbakekalle tilskuddet med øyeblikkelig virkning. Fra det øyeblikk mottaker får beskjed om dette, vil det ikke uten særlig godkjennelse fra departementet kunne foretas utbetalinger fra tilskuddet.

Departementet forbeholder seg retten til å informere om de tiltak som det er gitt støtte til. Tiltakene vil derfor bli offentlig kjent med mindre avtale om fortrolighet foreligger.