Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 1997

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr. 65/96
11. desember 1996

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 1997

Norge og EU ble natt til onsdag enige om en fiskeriavtale for 1997.

Det er i lys av bestandssituasjonen enighet om å videreføre makrellkvoten for 1996. Norske fiskere kan i 1997 fiske 127.450 tonn makrell av en totalkvote på 420.000 tonn. Partene er enige om å bygge opp makrellbestanden gjennom bindinger på det fremtidige uttaket. I 1997 vil det bli ført forhandlinger om et nytt regime for forvaltningen av makrellbestanden. Norge har gjort det klart at et viktig siktemål med disse forhandlingene vil være å få en høyere andel til Norge.

For å gjenoppbygge bestanden er Norge og EU enige om å videreføre den forvaltningsmålsettingen for nordsjøsild som ble vedtatt i juni i år etter anbefaling fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). På denne bakgrunn er det fastsatt en totalkvote for konsumfisket av nordsjøsild på 159.000 tonn. Norske fiskere kan etter dette fiske 46.000 tonn nordsjøsild i 1997.

EUs kvote av sei nord for 62. graden er redusert fra 7000 til 4000 tonn.

For de felles konsumfiskbestandene i Nordsjøen er det satt kvoter i tråd med havforskernes anbefalinger. Dette innebærer reduksjoner i kvotenivåene for torsk, hyse og rødspette sammenlignet med 1996. Den norske rekekvoten i EUs sone i Nordsjøen er økt til 300 tonn. Norge og EU vil i 1997 ha drøftelser om ulike tekniske reguleringer i Nordsjøen. Utkastproblematikken er satt på dagsorden og vil bli gitt prioritet.

Partene er blitt enige om å ytterligere utvide kontrollsamarbeidet på flere felter, som utveksling av landingsdata og observatører.

De norske kvotene for blåkveite ved Grønland er økt til 2.650 tonn. Norske fiskere har fått nye fiskemuligheter ved Grønland ved at det er etablert en kvote for uer på 2.000 tonn. Norge har fått en kolmulekvote på 255.000 tonn.

Lagt inn 11 desember 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen