Historisk arkiv

Den regionale planlegging rettes inn mot en bærekraftig samfunnsutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato 21.03.97

Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen:

Den regionale planlegging rettes inn mot en bærekraftig samfunnsutvikling

Regjeringen markerer i en ny stortingsmelding at hensynet til det biologiske mangfold, effektiv utbyggingspolitikk og transportsystem, differensiert jordvern, estetikk og landskapsbilde og de funksjonshemmedes situasjon skal være viktige premisser for den regionale planleggingen i framtida. Planleggingen både på kommunalt og fylkesplan må styrkes og vitaliseres, blant annet gjennom arbeidet med Agenda 21, slik at vi kan sikre en utvikling som fører oss fram til et bærekraftig samfunn, sier miljøvernminister Thorbjørn Berntsen.

Stortingsmeldingen "Regional planlegging og arealpolitikk" ble lagt fram i statsråd i dag. Meldingen drøfter 10 års erfaringer med bruk av plan- og bygningsloven. Det blir foreslått forbedringer i loven og måten den praktiseres på..

- Den regionale planleggingen skal legge til rette for effektiv utvikling og utbygging innenfor de rammer som en bærekraftig utvikling setter. Innenfor disse rammene skal samfunnet også ta vare på viktige fellesverdier og ulike gruppers levekår. Plansystemet skal samordne den offentlige politikken på lokalt og regionalt nivå, gjennom effektive avveiningsprosesser som er åpne for bred deltakelse. Det legges vekt på at plan- og bygningsloven er et verktøy for politisk avveining mellom utbygging og vern, for samordning mellom sektorer og forvaltningsnivåer og for lokalpolitisk styring, sier miljøvernministeren

Selv om regjeringen mener at plan- og bygningsloven stort sett fungerer etter hensikten, vil det være nyttig med en gjennomgang av loven og praktiseringen av den sett i forhold til nye behov og ny kunnskap.

Stortingsmeldingen setter spesielt fokus på sammenhengen mellom de ulike elementene i plansystemet, og økt vekt på helheten i kommuneplanen, legge økt vekt på planlegging på fylkesnivået, på styrket kunnskapsgrunnlag, økt vekt på arealdokumentasjon og andre viktige premisser for arealpolitikken framover.

For å effektivisere planprosessene og forebygge konflikter blir det lagt vekt på å styrke arealovervåkingen og tilgangen på relevant dokumentasjon. Det vil bli lagt særlig vekt på økt basiskartlegging og bedre arealdataforvaltning på alle nivåer, gjennomføring av et fireårig program for arealdokumentasjon, og arealkartlegging og verdiklassifisering av biologisk mangfold.

I tillegg til at arbeidet med utviklingen av miljøvennlig utbyggingsmønster i byer og tettsteder skal fortsette, og at miljøbysatsingen skal videreføres fram mot årtusenskiftet, drøfter den nye stortingsmeldingen nasjonale rammer for planlegging av arealbruk i regioner med store landbruksinteresser og kulturlandskapsverdier, og i forhold til store sammenhengende naturområder, spesielt i fjellområder og langs større vassdrag og i kystregioner.

Lagt inn 21 mars 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen