Historisk arkiv

Kritisk for villaksen - Regjeringen vil ha grundig gjennomgang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

18. juli 1997

Kritisk for villaksen - Regjeringen vil ha grundig gjennomgang

Den atlantiske villaksen har gjennom lang tid vært i tilbakegang i hele sitt utbredelsesområde, og bestandene er nå nede på et historisk lavmål. I Norge er fangstene mer enn halvert i løpet av det siste tiåret, og ca 1/3 av bestandene er enten utryddet, sterkt truet eller sårbare. Tilbakegangen skyldes i hovedsak forsuring, vassdragsinngrep, spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris og overbeskatning. Rømt oppdrettslaks i gytebestandene og sykdomspress fra oppdrettsnæringen anses også som alvorlige trusler. Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen understreker at det er en viktig nasjonal verdi som danner grunnlaget for kulturtradisjoner, rekreasjon og inntekter i en rekke distrikter som står derved på spill.

Situasjonen tilsier at det nå er meget viktig å videreføre og forsterke de omfattende regulerings- og beskyttelsestiltak som allerede er igangsatt. Regjeringen ser imidlertid også behov for å foreta en grundig gjennomgang av alle aktuelle problemstillinger, og har derfor i dag nedsatt et utvalg som skal gjennomgå den totale situasjonen for de ville laksebestandene og legge fram forslag til forvaltningsstrategier og tiltak. Spørsmål knyttet til reguleringer i fisket, vassdragsforvaltning og lakseoppdrett skal vies særlig oppmerksomhet, sier miljøvernministeren.

Utvalget er sammensatt med representanter fra berørte fagmyndigheter og interesseorganisasjoner og vil bli ledet av riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn. Utvalgets tilrådinger skal legges fram i form av en NOU innen utgangen av 1998.

Lagt inn 21 juli 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen