Historisk arkiv

F-4073 Tillegg nr. 1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ny særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket

Rundskriv
Tillegg nr. 1 til F-4073

Saksnr. 00/5376

05.07.2000

Statens utdanningskontorer
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Kommunene
Kommunerevisjonene
Grunnskoler og videregående skoler
Folkehøgskoler
Private skoler
Kommunenes Sentralforbund
Lærerorganisasjonene

Ny særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket

I protokoll av 30. juni ble det inngått ny særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket. Avtalen gjelder fra 01.08.00. Den nye særavtalen følger som vedlegg 1 til dette rundskriv.

Staten og lærerorganisasjonene ble samtidig enige om at alle stillinger på lønnsplan 17.150 og 17.165 (med unntak av kode 1423 Undervisningspersonell uten godkjent utdanning(tidligere kode 0959), lønnsramme 26, samt ny kode 1424 Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning) skal gis to lønnstrinns opprykk med virkning fra 01.08.00. Nye justerte lønnsrammer gjeldende fra 01.08.00 for skoleverket vil fremgå av Hovedtariffavtalen som vil foreligge ultimo juli fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Lønnsrammene gjeldende fra 01.08.00 følger også som vedlegg 2 til dette rundskriv.

Reelle kostnader som følger av inngåelse av den nye arbeidstidsavtalen og protokollen til denne, vil bli kompensert av staten.

Forhandlingene ble ført med bakgrunn i Intensjonserklæringen (vedlegg 3) som ble inngått mellom AAD og hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag 19.05.00. Her heter det bl.a.:

Intensjonen er å iverksette et målrettet samarbeid over en 3-års periode som gir nye og mer fleksible arbeidstidsordninger tilpasset dagens- og morgendagens skole. Det skal legges til rette for at man oppnår større frihet til å organisere arbeidet og til å disponere arbeidstiden for bl.a. å gi rom for mer lokalt utviklingsarbeid og mer plass for den enkelte lærers kreativitet. Arbeidet må også gi muligheter for bedre ressursutnyttelse og økt tilgjengelighet. Partene er enige om å gjennomføre utviklingsarbeidet i perioden 1. august 2000 til 31. juli 2003."

Partene vil arbeide videre med sikte på å bli enige om en treårig handlingsplan innen 01.11.00. Denne skal konkretisere hvilke tiltak som skal iverksettes og en tidsplan for gjennomføringen av de ulike tiltakene. I perioden vil endringer i de særavtaler som regulerer lærernes lønns- og arbeidsvilkår, stå sentralt.

Det er partenes forutsetning at oppfølgingen av Intensjonserklæringen og handlingsplanen skal gi muligheter for effektivisering/produktivitetsøkning. Ytterligere økonomiske gevinster ved de avtaleendringer som blir gjort i treårsperioden, skal kunne tas ut i form av lønnskompensasjon (ut over de 2 lønnstrinn som blir gitt pr. 01.08.00).

De viktigste endringene i den nye arbeidstidsavtalen er:

  • Det skal utarbeides individuelle arbeidsplaner for hvert skolehalvår som omfatter hele tilstedeværelsesplikten. Departementet vil understreke viktigheten av de tillitsvalgtes medvirkning (jf. hovedavtalen) ved fastlegging av prinsippene for utarbeidelse av arbeidsplanene.
  • Årsrammen for leseplikt er utgangspunkt for de individuelle arbeidsplanene, mens ukentlig gjennomsnittlig leseplikt er veiledende. Dette betyr at de tidligere bestemmelsene om periodeundervisning er bortfalt. De individuelle arbeidsplaner vil heretter gi mulighet for varierende undervisningsbelastning gjennom planperioden.
  • Avtalen vektlegger i større grad betydningen av teamarbeid.
  • Dersom arbeidsenheter konverteres til andre oppgaver, har lærerne tilstedeværelsesplikt i denne tiden. Denne tiden omfattes også av arbeidsplanene.
  • Inntil 20 arbeidsenheter av årsrammen kan innenfor arbeidsplanene fordeles over året, uten spesiell tidfesting, og brukes til for eksempel tilfeldige vikartimer.

Med disse endringene har skoleverket fått en arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet som innebærer økt fleksibilitet og en bedre utnyttelse av lærerårsverket ettersom man bl.a. kan legge inn i arbeidsplanene alternative/elevfrie dager.

Intensjonserklæringen av 19. mai omhandler også oppfølging av forsøk for skoleåret 2000/2001 ved at partene er enige om:

at det skal gjennomføres forsøk – også sentralt initierte forsøk – med alternative og fleksible arbeidstidsordninger som gir bedre ressursutnyttelse og økt tilgjengelighet. Dette skal føre til enklere organisering, bedre tilrettelegging av skolens undervisning og bedre fordeling av lærernes arbeidsoppgaver, økt grad av teamarbeid og gi elevene en bedre læringssituasjon.

I protokollen av 30. juni er dette nedfelt slik:

1. Lokalt initierte forsøk

Partene vil kvittere ut de forsøksavtaler som foreligger/ kommer inn snarest mulig, med sikte på at disse er virksomme fra skolestart 2000/2001, jfr. Særavtale om tidsbegrensede forsøk/ avvik fra sentrale tariffavtaler i skoleverket, pkt.1.2.2.

2. Sentralt initierte forsøk

a) Ressurssentra

Partene vil søke å inngå forsøksavtale(r) om arbeidstid med mer vedrørende fylkeskommunale/kommunale ressurssentra tilpasset de spesielle organisatoriske og arbeidsmessige utfordringer skoleeier, skoleledere og lærere står over for.

b) Arbeidsgruppe

Partene vil nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe i KUF med 4 representanter fra

organisasjonene, hvor også Kommunenes Sentralforbund blir invitert til å delta. Arbeidsgruppen skal fremlegge forslag om ulike typer forsøk som kan iverksettes fra 1. januar 2001, evt skoleåret 2001/2002.

Arbeidsgruppen legger frem sine forslag senest 01.09.00. Forsøkene bør utformes slik at man får utprøvd og samlet erfaringer med ulike organisasjons- og arbeidsformer i skoleverket, jfr. pkt. II i Intensjonserklæring av 19.05.00, 1. kulepunkt.

For oppfølging av lokalt initierte forsøk vil departementet bestrebe seg på rask og smidig saksbehandling og vil i nær fremtid komme med ytterligere informasjon.

Departementet vil også – på egnet måte – komme tilbake til det videre arbeid med sentralt initierte forsøk samt oppfølging av den handlingsplan som skal foreligge 01.11.00.

Med hilsen

Ida Børresen
ekspedisjonssjef e.f.

Trond Tveit Selvik
avdelingsdirektør

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3