Historisk arkiv

Alle skal ha rett til å kreve miljøopplysninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

- lovutvalg foreslår ny prinsipiell lov

Alle som krever opplysninger om miljøpåvirkningen fra offentlig eller privat virksomhet skal få dem. Den som påvirker miljøet bør selv gi allmennheten de aktuelle miljøopplysninger. Dette er to av grunntankene i forslaget fra lovutvalget for miljøinformasjon som i dag overleverte sin innstilling til miljøvernminister Siri Bjerke. Lovutvalgets innstilling (19.12.00)

Pressemelding

Dato: 19.12.00
Kontaktperson: Professor Hans Petter Graver, Arena, UiO, tel 22 84 44 84

Alle skal ha rett til å kreve miljøopplysninger
– lovutvalg foreslår ny prinsipiell lov

Alle som krever opplysninger om miljøpåvirkningen fra offentlig eller privat virksomhet skal få dem. Den som påvirker miljøet bør selv gi allmennheten de aktuelle miljøopplysninger. Dette er to av grunntankene i forslaget fra lovutvalget for miljøinformasjon som i dag overleverte sin innstilling til miljøvernminister Siri Bjerke.

Utvalget har arbeidet i to år og har vært bredt sammensatt med representanter fra næringslivet, miljøbevegelsen, departementene, Presseforbundet, Landsorganisasjonen, Kommunenes Sentralforbund og Forbrukerrådet. Utvalget har vært ledet av professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo.

For første gang foreslås det innført en klar rett for allmennheten til å henvende seg direkte til en virksomhet for å få miljøopplysninger fra den. Lovforslaget innebærer at man skal kunne få opplysninger om forurensning, avfall, ressurs- og energiforbruk og andre forhold ved virksomheten som har vesentlig betydning for miljøet. I tillegg skal man kunne få opplysninger om egenskaper og innhold ved produkter som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse.


Reglene vil også omfatte kommunale og statlige virksomheter. De må kartlegge og skaffe oversikt over miljøforhold knyttet til sin egen aktivitet. Offentlige virksomheter har i dag ikke samme plikt til å ha oversikt og kunnskap om egne miljøforhold som private.

Utvalget foreslår i tillegg nye regler som skal styrke offentlighetsprinsippet når det gjelder miljøopplysninger som finnes hos offentlige organer. Private som utfører tjenester på vegne av det offentlige vil omfattes. Dermed blir ikke valget av organiseringen av kommunale tjenester, som f.eks. renovasjon, avgjørende for retten til de miljøopplysninger virksomheten har.

Retten til miljøopplysninger må avveies mot hensynet til bla. forretningshemmeligheter. Utvalget foreslår en avveiningsregel som innebærer at hensynene til f.eks. forretningshemmeligheter må vike dersom de miljø- og samfunnsmessige hensynene for offentliggjøring veier tyngst. Opplysninger om helseskadelige og miljøforstyrrende forurensing av miljøet, produkters helse- og miljøforstyrrende egenskaper og ulovlige inngrep i eller ulovlige skader på naturmiljøet skal alltid utleveres.

Utvalget foreslår regler om allmennhetens rett til å delta i offentlige beslutningsprosesser som kan ha vesentlig betydning for miljøet. Dette vil omfatte både beslutninger om regler, planer og programmer, og mer konkrete beslutninger som f.eks. godkjenning av utsetting av genmodifiserte organismer.

Utvalgets lovforslag innebærer en klargjøring av Grunnlovens paragraf 110b om miljøinformasjon. Videre gjør forslaget at Norge vil kunne oppfylle sine internasjonale forpliktelser på området og kan ratifisere Århus-konvensjonen om miljøinformasjon som ble undertegnet i juni 1998.