Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 1996

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Fiskeridepartementet


P R E S S E M E L D I N G
Fiskeridepartementet


NR. 72/95, 9. desember 1995

KVOTEAVTALE MELLOM NORGE OG EU FOR 1996

Norge og EU ble lørdag morgen enige om en fiskeriavtale for 1996. På bakgrunn av de vitenskapelige anbefalinger har det vært nødvendig å foreta betydelige kutt i kvotene bl.a. for makrell og nordsjøsild. I 1996 kan norske fiskere fiske 127.450 tonn makrell av en totalkvote på 420.000 tonn. Partene er enige om å bygge opp disse bestandene over få år gjennom bindinger på det fremtidige uttaket. For sild er det fastsatt en totalkvote på 313.000 tonn, med en andel til Norge på 29 prosent.

I 1996 vil det bli ført forhandlinger om et nytt regime for forvaltningen av makrellbestandene. Norge har gjort det klart at et viktig siktemål med disse forhandlingene vil være å få en høyere andel til Norge. Partene er også blitt enige om et arbeidsprogram for det kommende år for å få fiske av ungsild under kontroll. Dette arbeidet kan lede fram til et nytt forvaltningsregime også for nordsjøsilda.

Partene er blitt enige om et utvidet kontrollsamarbeid på flere felter, som utveksling av landingsdata og observatører. Avtalen for 1996 innleder en ny æra i kontrollsamarbeidet mellom Norge og EU.

Norge og EU vil i 1996 ha drøftelser om ulike tekniske reguleringer i Nordsjøen. Utkastproblematikken er satt på dagsorden og vil bli gitt prioritet.

De norske kvotene for blåkveite ved Grønland er økt med 650 tonn til 2.250 tonn. Videre har Norge fått økt kolmulekvoten med 24.000 tonn til 249.000 tonn.


Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Stein Owe, telefon 22 24 64 40


Lagt inn 3 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen