Historisk arkiv

Færre eldre med kort botid i Norge avhengige av sosialhjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Ordningen med supplerende stønad til personer som får liten eller ingen alderspensjon fra folketrygden på grunn av kort botid i Norge virker etter hensikten. Ordningen har ført til at betydelig færre eldre med kort botid nå er avhengige av økonomisk sosialhjelp.

Regjeringen legger i dag fram en melding til Stortinget hvor det gjøres rede for erfaringene med supplerende stønad til eldre med kort botid i Norge. Ordningen ble innført 1. januar 2006, og skal sikre personer som har fylt 67 år og er bosatt i Norge, men som ikke har tilstrekkelig pensjon eller annen inntekt fra Norge eller utlandet. Disse personene ville ellers blitt varige mottakere av økonomisk sosialhjelp. Supplerende stønad gis for tolv måneder av gangen og er strengt inntektsprøvd.

Antallet mottakere har blitt om lag som forventet. Tallet har økt svakt fra år til år, fra 2 401 mottakere i 2006 til 3 243 mottakere ved utgangen av 2013. To tredeler av de som mottar supplerende stønad er kvinner, og nær to tredeler er enslige. I 2006 var utgiftene til supplerende stønad 214 millioner kroner (290 millioner kroner i 2013-kroner), mot 411 millioner kroner i 2013.

I meldingen er det også vurdert om ordningen skulle utvides til personer under 67 år, men konklusjonen er at dette ikke er aktuelt, hovedsakelig fordi en utvidelse ville ha skapt store kontrollproblemer.