Historisk arkiv

Endringer i utsendingsdirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til endringer i utsendingsdirektivet. I Norge bidrar arbeidstakere fra EØS-land til å dekke behovet for arbeidskraft, men dette kan også skape større fare for sosial dumping.

– Det nye forslaget signaliserer at det er nødvendig å gjøre grep for å sikre den riktige balansen mellom fri flyt av tjenester, beskyttelse av arbeidstakerne og rettferdige konkurransevilkår for lokale og utenlandske virksomheter. Regjeringen er tilfreds med at dette settes på dagsorden, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Likebehandling

Forslaget tar blant annet sikte på å gjennomføre et prinsipp om «lik lønn for likt arbeid for samme sted», i stedet for dagens prinsipp om minstelønn. Dette er et steg i retning av et mer integrert og rettferdig indre marked. Det er positivt at man tar sikte på mer likebehandling mellom utsendte og lokale arbeidstakere når det kommer til lønn.

– Det vil bidra til at konkurransen blir basert på kompetanse og innovasjon og ikke på lave lønninger alene, og kan føre til mer likeverdige konkurransevilkår mellom utenlandske og nasjonale virksomheter, sier statsråden.

Fortsatt nasjonalt handlingsrom

Samtidig understreker hun at endringer i direktivet ikke må føre til en begrensning i statenes handlingsrom til å bestemme hvordan lønn og godgjøring skal defineres i nasjonal rett. På dette punktet er Norge på linje med de øvrige nordiske landene. Regjeringen vil følge den videre prosessen nøye, og bruke våre påvirkningsmuligheter overfor EU aktivt.  

Forslaget er første del av kommisjonens arbeidsmobilitetspakke, som har som overordnet målsetting å videreutvikle og styrke det indre marked. Andre del av pakken gjelder trygdeområdet og EURES, og er varslet i løpet av 2016.