Historisk arkiv

Anniken Hauglie mottok forslag om styrket varslervern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Varslingsutvalget overleverte 15. mars sine konklusjoner og forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.

Anniken Hauglie og Anne Cathrine Frøstrup gir hverandre blomster og NOU om varsling, foran blå pressevegg
Foto: ASD

Det regjeringsoppnevnte utvalget har gått gjennom varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdert om det er behov for å foreslå lovendringer og andre tiltak som kan styrke varslervernet i norsk arbeidsliv.  

– Takk for et grundig arbeid. Dette gleder jeg meg til å lese. Sammen med de endringene i arbeidsmiljøloven som ble vedtatt i fjor sommer, vil oppfølgingen av Varslingsutvalget bli et viktig bidrag i regjeringens arbeid for å gjøre det enklere å varsle om kritikkverdige forhold på norske arbeidsplasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Se opptak av pressekonferansen: 

Nett-tv Anniken Hauglie mottar forslag om styrket varslervern

Se sendingen her

Se sendingen her

Ta varselet på alvor

Utvalgets hovedfunn er at varsling har størst verdi der varselet blir tatt på alvor, varsleren blir tatt vare på, og gode prosesser blir satt i gang umiddelbart for å avklare om det foreligger kritikkverdige forhold, og der det eventuelle kritikkverdige forholdet bringes til opphør. Målet er derfor å etablere gode systemer og kulturer i virksomhetene. 

Vinteren 2017/2018 har vært preget av #metoo-kampanjen. Varsling om seksuell trakassering på arbeidsplassen har også vært innenfor utvalgets mandat.

Utvalget har også vurdert om flere grupper bør omfattes av varslingsreglene, men foreslår at reglene om varsling i arbeidsmiljøloven bør gjelde for arbeidstakere og grupper i ansettelseslignende forhold. 

Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring før sommeren. 

Les mer