Historisk arkiv

Ny AAP-ordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Fra 1. januar endres ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). – Vi ønsker flere i arbeid og aktivitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foran blå pressevegg med Arbeids- og sosialdepartementets logo
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Stortinget vedtok i juni regjeringens forslag til nytt regelverk for arbeidsavklaringspenger (AAP). De nye reglene trådte i kraft 1. januar 2018.

– Vi endrer AAP-ordningen fordi vi ønsker å få flere over i arbeid og aktivitet. For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden er vi helt avhengige av at flest mulig i arbeidsfør alder kommer seg i jobb, sier Hauglie.

Hun forklarer bakgrunnen for endringene:

– Dagens AAP-ordning har ikke fungert godt nok. For mange har fått arbeidsavklaringspenger, og for mange har gått på ordningen for lenge. Kun én av fem kommer tilbake i full jobb etter å ha gått på AAP. Det bekymrer meg at antall unge på AAP øker, og at mange av dem aldri har vært i jobb.

Bedre oppfølging

Statsråden ønsker et NAV som er tettere på AAP-mottakerne.

– Da AAP-ordningen ble innført i 2010 var målet tidligere og bedre oppfølging, og at flere skulle raskere tilbake til arbeidslivet. Ingen av disse målene er nådd. Mottakerne skal nå få raskere og mer individuelt tilpasset bistand. Samtidig skal færre komme inn i ordningen, og maksimal stønadsperiode kortes ned. Jeg tror endringene vil føre til at flere enn før blir i stand til å gå tilbake til arbeid.