Historisk arkiv

Allmenngjeringsordninga fungerer godt, viser ny rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Allmenngjeringsordninga er eit viktig verktøy og ho fungerer godt i det norske arbeidslivet.

Samfunnsøkonomisk analyse la fram rapporten «Evaluering av ordninga med allmenngjering av tariffavtaler», onsdag 16. juni. Rapporten er laga på oppdrag frå Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Gir auka løn

Funna tyder på at allmenngjering reduserer konkurransevriding og har bidratt til auka løn for arbeidstakarar med lågast løn. Rapporten finn ikkje negative konsekvensar for organisasjonsgrad av allmenngjering.

Viktig verktøy

Allmenngjering er og eit viktig verktøy for å sikre at utanlandske arbeidstakarar får løns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med dei vilkåra norske arbeidstakarar har. Allmenngjering skal og hindre konkurransevriding til ulempe for det norske arbeidsmarknad. Ordninga fungerer slik at det i praksis blir innført minstevilkår for alle sysselsette som er omfatta. Saman med løn, kan det gjelda kompensasjon for dekning av reise, kost, losji og arbeidstøy med meir.

Forbetringar

Rapporten inneheld og forslag til forbetringar i allmenngjeringsordninga, som til dømes omgrepsavklaringar, betre informasjon, fleire tilsyn, betre system for å følgje opp påseplikta og strengare sanksjonar.

Rapporten