Historisk arkiv

Arbeidstidsutvalg skal vurdere framtidas arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg for å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan utnyttes i de kommende tiårene.

Arbeidstidsutvalgets nettside finner du her


Kongen i statsråd oppnevnte 15. august et offentlig utvalg som skal se på ulike sider ved organiseringen av arbeidstid. Professor Karen Helene Ulltveit-Moe skal lede utvalget som er satt sammen av fagpersoner innen økonomi, juss, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked.

–Utvalget skal se på hvordan vi organiserer arbeidstiden i dag opp mot hva som vil være framtidas behov, og komme med forslag til hvordan vi skal møte utfordringene, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

–De skal blant annet vurdere mulighetene for å øke fleksibiliteten for den enkelte og virksomhetene, og for å mobilisere mer arbeidskraft, sier statsråden.

Utvalgets utredning skal legges fram innen utgangen av 2015.

Les utvalgets mandat her (PDF)

Utvalgets sammensetning 

 • Karen Helene Ulltveit-Moe, professor ved Universitetet i Oslo. (Leder) 
 • Ingeborg Moen Borgerud, advokat i advokatfirmaet Arntzen de Besche.
 • Berit Brandth, professor ved NTNU og forskningsrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning.
 • Bjørg Børkje, rådgiver i byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.
 • Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF.
 • Jon Erik Dølvik, seniorforsker ved Forskningsstiftelsen Fafo.
 • Henning Harborg, advokat i advokatfirmaet Thommessen.
 • Steinar Holden, professor ved Universitetet i Oslo.
 • Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå.
 • Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
 • Oddbjørn Raaum, direktør ved Frischsenteret.