Historisk arkiv

Ekspertgruppens forslag til et bedre NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

NAV-kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større frihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov. Det må samtidig bli mindre byråkrati for at flere skal hjelpes fra trygd til arbeid.

Foto: ASD

Leder for NAV-ekspertgruppen Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Klikk her for høyoppløselige bilder. Foto: Øyvinn Myge/ASD

Det mener ekspertgruppen som i sin sluttrapport kommer med en rekke forslag for et bedre NAV.

I Sundvollen-erklæringen varslet Regjeringen full gjennomgang av NAV. Som et ledd i dette arbeidet satte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ned et ekspertutvalg ledet av Sigrun Vågeng.

Utvalget konkluderer med at NAV-kontoret i for stor grad har blitt en byråkratisk organisasjon som ikke får anledning til å møte brukeren med en helhetlig tilnærming. Oppfølging og kontakt med arbeidsgiver og arbeidsmarkedet må bli bedre. Ekspertgruppen mener derfor det er nødvendig at NAV-kontoret får større frihet til å yte flere tjenester selv. Det betyr mindre detaljert styring fra sentrale myndigheter og større handlingsrom på lokalt nivå.

Forslag fra utvalget

I sin sluttrapport foreslår utvalget blant annet:

  • Færre NAV-kontor med større kompetansemiljøer.
  • Arbeidslivssenteret må overføres til NAV-kontoret for å styrke NAVs samlede markedsarbeid ut mot arbeidsgivere og sikre bedre koordinerte og mer helhetlige tjenester til arbeidsgiver.
  • NAV bør få i oppdrag å sikre en nasjonal base med tilgjengelige data for stillings­markedet. Grunndataene skal, som andre statlige grunnlagsdata, være tilgjengelig for offentlige og private foretak. NAV skal ikke konkurrere med private tjenestetilbydere i utvikling av arbeidsmarkedstjenester på nett.
  • NAV må komme i tettere kontakt med arbeidsmarkedet og bør selv gjennomføre en vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av brukere/arbeidsgivere i ordinært arbeidsliv. NAV bør fortsatt kjøpe tiltak som krever spesiell fagkompetanse eller tilrettelagte produksjonsmiljøer.
  • Klarere kompetansekrav til NAV-veiledere som skal løse krevende opp­gaver i NAV-kontoret.
  • Både styring og rapportering må i større grad legge vekt på resultater for brukerne og mindre på telling av gjennomførte aktiviteter.
  • Mindre detaljert styring fra sentralt hold og mer myndighet lokalt må følges opp med et lederprogram for ledere i NAV-kontoret.

Lettere hverdag for brukerne

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson mener utvalget lanserer mange gode forslag.

– Det er presentert flere forslag som vil gjøre hverdagen lettere for brukerne. Jeg er opptatt av at vi setter brukerne foran systemet, og er positiv til mer myndige NAV-kontor som står friere til å ta avgjørelser lokalt. Forslaget om færre og mer solide NAV-kontor med større kompetansemiljøer er en spennende tanke, sier statsråden.

Rapporten

Forside av rapporten "Et NAV med muligheter"

Les rapporten her (PDF)

Se pressekonferansen

Nett-tv Ekspertgruppen overleverer forslag til forbedringer i NAV

Se sendingen her

Se sendingen her