Historisk arkiv

Utvider overgangsordningen for uføre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å utvide overgangsordningen med skattefradrag for uføre, noe som vil innebære at om lag 10 000 flere uføre får bli en del av ordningen.

De aller fleste kommer om lag likt eller bedre ut som følge av den nye uføreordningen som ble vedtatt av et enstemmig Storting i 2011, og som trådte i kraft 1.januar i år. Et hovedformål med reformen er å legge til rette for å kombinere uføretrygd og arbeid for de som kan det. Skattereglene for uføretrygden ble derfor endret for å støtte opp om dette formålet. Enkelte har imidlertid opplevd en klar nedgang i netto ytelse. Spesielt gjelder dette personer med høy gjeld. For å lette overgangen til ny uføretrygd for disse vedtok Stortinget på regjeringens initiativ en treårig overgangsordning.

I dag kompenserer overgangsreglene for en inntektsnedgang etter skatt på over 6000 kroner. Regjeringen vil redusere denne grensen til 4000 kroner. Det innebærer at om lag 10 000 flere uføre vil få skattelettelser i form av et individuelt beregnet skattefradrag. 30 000 personer som allerede er i overgangsordningen vil få ytterligere skattelettelser.

 Jeg er glad for at denne regjeringen fikk på plass en overgangsordning, og med dette forslaget vil enda flere kunne bli en del av denne ordningen. Det letter overgangen til en uføreordning som alltid skal gjøre det lønnsomt å kombinere trygd med arbeid, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Departementets anslag basert på forskuddsutskrivingen av skatt for 2015 for personer med uføretrygd gir følgende fordeling med den nye grensen på 4 000 kroner: 

  • om lag 40 000 vil få skattefradrag i overgangsordningen
  • om lag 121 000 får en økning i nettoinntekt på mer enn 4 000 kroner
  • om lag 135 000 får en endring i nettoinntekt i intervallet +4000/-4000 og
  • om lag 19 000 får en nedgang i nettoinntekt på mer enn 4 000 kroner.