Historisk arkiv

Flere foreldre skal få mulighet til å pleie sine alvorlig syke barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 140 millioner kroner ekstra til pleiepenger i statsbudsjettet for 2017. Nye regler for rett til pleiepenger skal etter planen tre i kraft i løpet av høsten 2017.

– Regjeringen utvider pleiepengeordningen for at flere foreldre skal få mulighet til å pleie sine alvorlig syke barn, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

En lovproposisjon med de konkrete lovendringene vil bli lagt fram tidlig i 2017. Regjeringen følger opp forslaget om endringer i pleiepenger som ble sendt på høring høsten 2015.

Regjeringen foreslår å inkludere foreldre til mange grupper av syke barn med behov for pleie, som i dag ikke har rett til pleiepenger. Dette gjelder varig syke barn og barn som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Også foreldre med barn over 12 år, som taper arbeidsinntekt i forbindelse med barnets opphold i helseinstitusjon, vil ha rett til pleiepenger etter regjeringens nye regler. Forslagene vil innebære at langt flere foreldre enn i dag vil ha rett til pleiepenger. Regjeringen foreslår at pleiepengeordningen følger samme logikk som ved egen sykdom med 100 prosent kompensasjon i ett år, deretter 66 prosent av tidligere inntekt. Det innføres samtidig en tidsbegrensning på inntil 1300 dager (fem år) dersom en tar ut 100 prosent pleiepenger.

På bakgrunn av høringsuttalelsene, vil Regjeringen legge bedre til rette for at foreldre med store pleieoppgaver skal få uttelling for delvis arbeidsdeltagelse og gjennom dette kunne strekke tiden man mottar pleiepenger over et lengre tidsspenn.

Det betyr at ordningen kan forlenges til inntil 2600 dager (10 år) dersom en for eksempel tar ut 50 prosent pleiepenger og jobber resten.

Det samlede forslaget blir anslått å gi en årlig merkostnad på om lag 560 millioner kroner, noe som utgjør mer enn en dobling av folketrygdens utgifter til pleiepenger. Dette vil innebære en økning av antall mottakere på 8000–9000 personer, noe som er tilnærmet en dobling av antall mottakere.

I tillegg vil ordningene med hjelpestønad og omsorgslønn være viktige for familier med barn som har store omsorgsbehov.