Historisk arkiv

Hovedpunkter fra rapporten Etter hovedoppgjøret 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Beregningsutvalget (TBU) la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 22. februar og en endelig utgave 1. april, jf. NOU 2016: 6. I denne rapporten gis oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets hovedoppgjør.

Les rapporten: Etter inntektsoppgjørene 2016 (PDF)

Hovedpunkter i rapporten

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten. I tillegg til overheng og avtalte tillegg gjengitt nedenfor, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2016. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell

Resultatene fra de sentrale forhandlingene i årets hovedoppgjør peker i retning av lavere årslønnsvekst i 2016. På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,4 prosent i 2016. 

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2016 1,1 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 på 1,5 prosentpoeng. For NHO-bedrifter i industrien i alt, der industrifunksjonærer også inngår,er lønnsoverhenget 1,1 prosent. 

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget 0,7 prosent. Sammen med garantitillegg og de avtalte tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 på 1,3 prosentpoeng. 

I staten er overhenget 0,4 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 på 1,9 prosentpoeng. 

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget 0,6 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å bidra til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med 2,2 prosentpoeng. 

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget 0,6 prosent. Det ble ikke avtalt tillegg på A-nivå i 2016. Lønnstillegg avtalt på den enkelte virksomhet anslås i gjennomsnitt å bidra til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med om lag 1,7 prosentpoeng. Sammen med overhenget bidrar dette til årslønnsveksten med om lag 2,3 prosentpoeng. For noen bedrifter gjenstår fortsatt forhandlinger. 

I helseforetakene er overhenget 0,4 prosent. De sentralt avtalte tilleggene i 2016 bidrar til årslønnsveksten med om lag 1,4 prosentpoeng. I tillegg kommer bidrag fra tillegg ved lokale forhandlinger som anslås til 0,5 prosentpoeng. Sammen med overhenget bidrar dette til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med om lag 2,3 prosentpoeng. Forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne er ikke avsluttet. 

For ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdene i bank og forsikring, er overhenget 1,2 prosent. Sammen med de avtalte lønnstilleggene er dette beregnet å bidra til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med om lag 1,4 prosentpoeng. 

Kontaktperson

Utvalgets leder Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå.
Tlf. 21 09 48 08/488 82 950
E-post: adne.cappelen@ssb.no 

Vedleggstabell

Årslønnsvekst fra året før i prosent dekomponert1 i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Industriarbeidere i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,4

4,1

3,5

3,0

2,5

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,2

1,3

1,2

1,2

1,0

1,1

- Tarifftillegg

0,9

1,0

0,4

0,7

0,2

0,4

- Lønnsglidning

2,3

1,8

1,9

1,1

1,3

 

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,7

4,1

4,3

3,2

2,5

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,9

1,8

2,1

1,4

1,3

1,1

- Lønnsglidning

2,8

2,3

2,2

1,8

1,2

 

Virke-bedrifter i varehandel:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,6

3,3

4,0

3,5

3,3

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,2

1,0

0,7

1,0

1,0

0,7

- Tarifftillegg

0,6

1,2

1,1

0,5

0,4

0,2

- Garantitillegg

0,4

0,3

0,2

0,6

0,4

0,4

- Lønnsglidning

1,4

0,8

2,0

1,4

1,5

 

Finanstjenester:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,9

3,0

6,7

2,9

4,2

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,2

1,3

1,4

1,0

1,2

1,2

- Tarifftillegg

1,0

1,2

0,4

1,0

0,4

0,2

- Lønnsglidning

2,7

0,5

4,9

0,9

2,6

 

Statsansatte:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,2

4,1

3,5

3,4

2,8

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

2,3

1,1

2,2

0,8

2,0

0,4

- Tarifftillegg

1,2

2,4

0,7

2,0

0,1

1,5

- Lønnsglidning

0,7

0,6

0,6

0,5

0,7

 

Kommuneansatte2:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,3

4,1

3,7

3,22

3,32

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

2,4

0,8

2,4

0,6

1,8

0,7

- Tarifftillegg

1,4

2,6

0,7

2,1

0,9

1,4

- Lønnsglidning

0,5

0,6

0,6 

0,6

0,6

 

Undervisningsansatte i kommunene:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,3

4,0

3,2

2,32

3,92

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

2,4

0,7

2,5

0,3

2,6

0,6

- Tarifftillegg

1,4

2,9

0,6

2,0

1,0

1,6

- Lønnsglidning

0,5

0,4

0,1

0

0,3

 

Kommuneansatte eksklusiv undervisningsansatte:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,3

4,1

3,9

3,72

3,22

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

2,4

0,8

2,3

0,6

1,6

0,7

- Tarifftillegg

1,4

2,6

0,7

2,1

1,1

1,3

- Lønnsglidning

0,5

0,7 

0,9

1,0

0,5

 

Spekter, helseforetakene:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,0

3,7

3,8

3,4

2,7

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,9

0,8

1,0

0,7

1,2

0,4

- Tarifftillegg

2,1

2,9

2,3

2,5

1,4

1,9

- Lønnsglidning

0,0

0,0

 0,5 

0,2

0,1

 

Spekter, øvrige virksomheter:

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

4,1

4,2

3,6

3,3

2,7

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,9

1,2

1,2

0,8

0,8

0,6

- Tarifftillegg

2,8

2,8

2,2

2,4

1,8

1,7

- Lønnsglidning

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

 

* Tarifftilleggene for 2016 er anslag basert på anbefalte/vedtatte oppgjør så langt.

1   Pga. strukturendringer eller avrunding vil ikke alltid summen av tarifftillegg, overheng og glidning summere seg til det tallet som er oppgitt som samlet årslønnsvekst.

2   Kommuneansatte omfatter også undervisningsansatte. For ansatte i konflikt i 2014 ble virkningstidspunkter forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2014 ned med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 prosentpoeng for undervisningsansatte. Konflikten har trukket opp årslønnsveksten i 2015 for kommuneansatte med 0,2 prosentpoeng og for undervisningsansatte med 0,9 prosentpoeng. For øvrige ansatte er ikke årslønnsveksten i 2015 påvirket.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS, Spekter, NHO og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.