Historisk arkiv

Skal gjøre NAV mer arbeidsrettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår en rekke tiltak som skal gjøre NAV bedre i stand til å få folk i jobb. – Jeg vil ha et NAV som er mer brukervennlig og som er enda tettere på næringslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Nett-tv Presentasjon av NAV-meldingen

Se sendingen her

Se sendingen her

Se bilder fra pressekonferansen her (Flickr)

Statsråden legger i dag frem stortingsmeldingen NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet. I 2014 satte regjeringen ned et ekspertutvalg som fikk i oppgave å foreta en helhetlig gjennomgang av NAV. Stortingsmeldingen følger opp rapporten fra utvalget.

Målet er å få flere i arbeid og å sikre bedre brukeropplevelser. NAV skal jobbe på en smartere og enklere måte, og være mindre opptatt av tellekanter. Økt lokal handlefrihet gir NAV-kontorene bedre mulighet til å skreddersy løsninger for den enkelte.

– I løpet av min tid som statsråd har jeg møtt en rekke mennesker som har fått hjelp av NAV til å komme i jobb. Fellestrekkene er tett og individuell oppfølging og godt samarbeid med lokalt næringsliv. Jeg vil i større grad ha NAV ut av kontorene og inn på arbeidsplassene, sier Anniken Hauglie.

Hun trekker frem fire utviklingstrekk som gjør det nødvendig å ruste NAV for en ny tid: En økende befolkningsvekst med flere eldre per arbeidstaker, innvandrings- og flyktningsituasjonen, økt ledighet i deler av landet og flere med svake grunnleggende ferdigheter og helseproblemer.

– Vi trenger flere hender i arbeid. Både for å sikre bærekraften i velferdssystemet, og for å lykkes med omstillingen Norge er inne i. 

Et utvalg tiltak i meldingen:

 • Bedre informasjon om arbeidsmarkedet til arbeidssøkere og arbeidsgivere.
 • Tettere kontakt med arbeidsgiverne.
 • Mer vekt på kvalitet og resultater for arbeidssøkerne, mindre på telling av tiltaksplasser.
 • Gi NAV-kontoret større mulighet til å gjennomføre tiltak i egen regi.
 •  Styrke samarbeidet med bemanningsbransjen.
 • Flere selvbetjeningsløsninger.
 • Økt samarbeid mellom stat og kommune om digitalisering av brukermøtene i NAV-kontorene.
 • Frigjøre ressurser til arbeidsrettet oppfølging.
 • Prioritering av unge – forenkle garantiordningene.
 • Forenkle brukeroppfølgingen.
 • Tydeligere krav til brukers aktivitet og medvirkning.
 • Gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet.
 • Mindre detaljstyring og mer vekt på ledelse.
 • Oppfordre til enhetlig ledelse.
 • Stimulere til større NAV-kontor – økt kompetanse på hvert kontor.