Historisk arkiv

Vil begrense muligheten for trygdeeksport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Hvert år utbetales det norske velferdsytelser for betydelige beløp til personer som oppholder seg i utlandet. Regjeringen varsler en rekke nye tiltak som vil begrense mulighetene til å ta med seg trygdeytelser ut av landet.

– Regjeringen har i lengre tid jobbet med tiltak for å begrense trygdeeksporten, og i denne stortingsmeldingen foreslår vi også nye tiltak, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Statsråden peker på at velferdseksporten over tid er en økonomisk utfordring. Når ytelser tilpasset norsk kostnadsnivå utbetales i andre land, kan det gi betydelig bedre kjøpekraft for mottakeren. Det gir uheldige insentiver. 

Regjeringen vil ikke begrense folks mulighet til å ta med seg pensjoner og uføretrygd under utenlandsopphold. 

– Dette er ytelser som normalt er opptjent over lang tid med arbeid eller bosetting i Norge, sier Hauglie. 

I dag ble stortingsmeldingen om eksport av norske velferdsytelser lagt frem (Meld. St. 40 (2016–2017)). Meldingen er utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet i nært samarbeid med øvrige berørte departementer. I meldingen omtales en rekke tiltak som regjeringen ønsker å gjennomføre. 

Tiltakene omfatter blant annet:

  • Oppheving eller endring av de såkalte «etterslepsreglene» i folketrygden, det vil si de reglene som bestemmer hvor lenge man fortsetter å være medlem i trygden etter at oppholdet eller arbeidsforholdet er opphørt. 
  • Stans av ytelser til personer som har reist utenlands for å unngå strafferettslig forfølgning. 
  • Stans av ytelser til personer som blir utvist fra Norge på grunn av straffbare handlinger. 
  • Eksportforbud for barne- og ektefelletillegg til enkelte ytelser. 
  • Større grad av vurdering av rett til uføretrygd til personer i utlandet. 
  • Retroaktivt bortfall av trygderettigheter når det er benyttet uriktig identitet, slik at det i større grad enn i dag kan kreves at feilutbetalte ytelser betales tilbake. 
  • Styrking av oppfølgingen av stønadsmottakere i utlandet. 
  • Kjøpekraftsjustering av barnetrygd og kontantstøtte.

Selv om denne eksporten foreløpig ikke har nådd nivåer som gir grunn til stor bekymring, vil den likevel på sikt kunne utvikle seg til å bli en økonomisk utfordring. I Sundvollen-plattformen signaliserer regjeringspartiene at de vil vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksport, innenfor de internasjonale avtalene som Norge er bundet av.  

Meldingen redegjør for eksport av trygdeytelser og utdanningsstøtte til personer som oppholder seg i utlandet, og den inneholder også oppdatert statistikk over velferdseksporten og fremskrivninger i et femårsperspektiv.