Meld. St. 40 (2016–2017)

Eksport av norske velferdsytelser

Meldingen redegjør for det som omtales som eksport av velferdsytelser, det vil si utbetaling av trygdeytelser og utdanningsstøtte til personer som oppholder seg i utlandet. De nasjonale og internasjonale regelverkene på disse områdene presenteres. Meldingen inneholder også oppdatert statistikk over velferdseksporten og fremskrivninger i et femårsperspektiv. Det gjøres for øvrig kortfattet rede for tiltakene på området, både tiltak som regjeringen allerede har innført eller foreslått, tiltak som har blitt vurdert, men som det foreløpig ikke gås videre med, og tiltak som det vil kunne være naturlig å vurdere nærmere i fremtiden.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget