Historisk arkiv

Vil gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Bedriftshelsetjenesten har vært et viktig virkemiddel i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, men er omfattende og ressurskrevende for virksomhetene. Derfor vil jeg sette ned en uavhengig ekspertgruppe for å gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Departementet legger til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd og bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker måte, og skissere og vurdere ulike modeller som alternativ til dagens bedriftshelsetjenesteordning. Forslagene fra ekspertgruppen skal legges frem for partene i arbeidslivet. Forslagene vil gi grunnlag for et videre arbeid om forenklinger og endringer i bedriftshelsetjenesteordningen, bl.a. i samarbeid med partene i arbeidslivet og berørte myndigheter. 

Ekspertgruppen skal innhente synspunkter i saken fra partene i arbeidslivet, relevante myndigheter og ev. andre relevante miljøer. Ekspertgruppen skal legge frem sine anbefalinger innen 1. mai 2018. Gruppens anbefalinger skal diskuteres med partene i arbeidslivet før saken følges opp videre. 

Ekspertgruppens medlemmer

  • Direktør Pål Molander, Statens arbeidsmiljøinstitutt (leder)
  • Konsulent Jens Jensen, tidligere direktør i det danske Arbejdstilsynet
  • Førsteamanuensis Astrid Grasdal, Universitetet i Bergen
  • Seniorskattejurist Ken Sletmo, Skatteetaten
  • Professor Hege Randi Eriksen, Høgskulen på Vestlandet og Uni Research Helse

Ekspertgruppens mandat