Forsiden

Historisk arkiv

Hauglie: Vil granske feil praktisering av EØS-regler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varsler at hun vil iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil fra 2012.

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012. Det viser en ny gjennomgang av praksis i NAV. Reglene for personer bosatt i utlandet har vært praktisert korrekt.

Arbeids- og sosialministeren orienterte om saken på en pressekonferanse mandag sammen med arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Nett-tv Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil

Se sendingen her

Se sendingen her

– Alvorlig sak

– Dette er en svært alvorlig sak hvor mennesker urettmessig er anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Alle med rett til norske trygdeytelser må kunne stole på at reglene blir praktisert riktig. Jeg vil derfor iverksette en ekstern gjennogang med utgangspunkt i denne spesifikke saken. Vi må komme til bunns i hva som har skjedd og ta lærdom av det for framtiden. Hver stein skal snus, sier Hauglie og legger til at hun vil be Stortinget om å få holde en redegjørelse om saken.

Vilkår

Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

Det fremgår imidlertid av artikkel 21 i EUs trygdeforordning (2012) at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat enn den staten som utbetaler ytelsen, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgivning. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt. Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.